תקנון הפורטל ומדיניות

תקנון
ברוכים הבאים לאתר  ITPORTAL(להלן: "ITPORTAL" או "האתר").
האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת איי.טי. פורטל  בע"מ
השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים לרבות אינדקס קישורים לאתרי אינטרנט שונים, נתונים פיננסיים, שוק הון וחדשות,
מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר בע"מ אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).
כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי בע"מ אחרים.

הנך מתחייב בזה ללחוץ על הקישורים הרלוונטיים ולעיין בתנאי השימוש וביתרהתנאים וההנחיות הפזורים באתר אינטרנט זה
ובשאר האתרים אליהם מפנה ITPORTAL  ולנהוג על פי הכתוב בהםבמידה שתבחר להשתמש באתרים, בעמודים או בשירותים שאותם תנאים והנחיות חלים עליהם.

תנאי השימוש באתר  ITPORTAL  מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם,
עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample),
סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).השימוש ב-ITPORTAL

הנך רשאי להשתמש בתכנים ב-ITPORTAL בהתאם לכללים המפורטים להלן.
אין להשתמש בתכנים ב-ITPORTAL באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של איי.טי פורטל לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה
(אם תינתן):

         ● הנך רשאי להשתמש ב-ITPORTAL למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך ITPORTAL,
לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית,
שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
         ● אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה,
העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך ITPORTAL. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט,
אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-ITPORTAL.
         ● אין להציג תכנים מ-ITPORTAL בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.● אין להציג תכנים מ-ITPORTAL בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול בע"מ – המשנים את עיצובם
באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

         ● אין לקשר ל-ITPORTAL מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק,
או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.● אין לקשר לתכנים מ-ITPORTAL, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת,
אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט ב-ITPORTAL במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין
לשימוש ולצפייה בו ב-ITPORTAL. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מ-ITPORTAL, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר
(לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי ב-ITPORTAL, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים).
כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט ב-ITPORTAL להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש,
לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

● איי.טי פורטלבע"מ רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק
לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי ITPORTALבעניין זה.

● הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
● איי.טי פורטלבע"מ לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ-ITPORTALומכל הצגה או פרסום של תכנים
כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות
את איי.טי פורטלבע"מ בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

הגבלת הגישהITPORTALשומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר ו/או לאתרי אינטרנט מקושרים אולחלקים ממנו לכל משתמש,
לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

תכנים המפורסמים בIT PORTAL

לתשומת לבך, התכנים המופיעים באתר חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון)
וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך.
זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

איי.טי פורטלבע"מ מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים ב-NET IN.
התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של איי.טי פורטלבע"מ, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם,
דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב,
במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

קישורים ב-IT PORTALב-ITPORTALתמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט.
הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט וגישה נוכחה לאתרים שונים.
מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי איי.טי פורטלבע"מ, או מטעמה ואיי.טי פורטלבע"מ איננה שולטת או מפקחת עליהם.
העובדה ש-ITPORTALמקשר לתכנים ו/או לאתרים אלה אינו מעיד על הסכמת איי.טי פורטלבע"מ לתוכנם ו/או מהותם ואינו מהווה ערובה לאמינותם,
לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים ו/או האתרים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
יתכן שתמצא שתכנים/אתרים אלו אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.
איי.טי פורטלבע"מ אינה אחראית לתכנים/אתרים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

איי.טי פורטלבע"מ איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו ב-ITPORTALיהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
איי.טי פורטלבע"מ רשאית להסיר מ-ITPORTALקישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

אינדקס האתרים המקוון ב-ITPORTALמשקף את שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכיו. הציון המופיע לצד כל קישור לאתר (ככול ומופיע),
הינו ציון ממוצע של משתמשים אקראיים שבחרו לדרג אותם. אין לייחס אפוא להמלצות, או לתיאור האתרים באינדקס כל תוקף מחייב ואין לראות בהם
אמת מידה אובייקטיבית להערכת רמתם או איכותם של האתרים. גם סדר האתרים המופיעים בתוצאות החיפוש באינדקס אינו מעיד על טיבם או חשיבותם
של האתרים ולאיי.טי פורטלבע"מ אין כל שליטה על סדר הופעתם.
עורכי האינדקס, הקובעים את סדר הופעת האתרים, רשאים לעשות זאת גם על יסוד שיקולים מסחריים.
תכנם של אתרי אינטרנט וגם מהותם משתנים לעתים תכופות. לכן ייתכן שתיאור האתרים באינדקס לא יהיה שלם, מדויק והעדכני ביותר.

תכנים כלכליים

ב-ITPORTALתמצא תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והמניות
הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות.
מקורם של התכנים הכלכליים אינו במערכת איי.טי פורטלבע"מ אלא בספקי תכנים אחרים.

על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות.
אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית,
ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא ב-ITPORTALתיעשה על אחריותך בלבד.

תכנים מסחריים

ITPORTALכולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים.
תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

איי.טי פורטלבע"מ לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו ב-NET IN.
איי.טי פורטלבע"מ אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם.
האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.
פרסום תכנים מסחריים ב-ITPORTALאינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים ב-ITPORTALיסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.
איי.טי פורטלבע"מ איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים ב-ITPORTALאו ירכשו באמצעותן.

שינוי בתנאים ובהתניות

איי.טי פורטלבע"מ שומרת על זכותה להכניס שינוייםבתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-ITPORTALבשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו
(למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של איי.טי פורטלבע"מ, או של צד שלישי, שהרשה לאיי.טי פורטלבע"מ להשתמש בהם.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל,
בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת,
בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאיי.טי פורטלבע"מ או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי איי.טי פורטלבע"מ לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©,
או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

איי.טי פורטלבע"מ אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום ב-NET IN. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום ב-NET IN
אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום,
אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ב-ITPORTALולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לאיי.טי פורטלבע"מ רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב-NET IN, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות בע"מ, לרבות בע"מ חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

זכויות יוצרים על מידע

ידוע לך כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קולתמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר,
אובמידע מסחרי שהוצע לך ע"י השירות, ITPORTALאו ספקיה (להלן: "המידע"), מוגן ע"יזכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות,
וחוקיםאשר על כן , תהא רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של מציע השירות אוהמפרסם. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל,
להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידעאלא באישור מפורש של מציע השירות או המפרסם, פרט לשימוש המותר עפ"י החוק.
אתה מסכיםשלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצדשלישי שימוש כאמור.

אחריות איי.טי. פורטל  בע"מ
התכנים ב-ITPORTALניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה,
תביעה או דרישה כלפי איי.טי פורטלבע"מ בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים ב-NET IN.

השימוש ב-ITPORTALייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

איי.טי פורטלבע"מ אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם ב-ITPORTALתהיה היענות.
איי.טי פורטלבע"מ אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך)
באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. איי.טי פורטלבע"מ לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי
בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו ב-ITPORTALהינה באחריותך המלאה בלבד. איי.טי פורטלבע"מ אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים,
לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים ב-NET IN, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.
איי.טי פורטלבע"מ לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

התכנים המופיעים באתר ו/או אליהם מפנה האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.
תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים  לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב.
לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו ב-NET IN, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית
לפעולתך ולתוצאותיה.

איי.טי פורטלבע"מ אינה מתחייבת ששירותי ITPORTALלא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות,
ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי איי.טי פורטלבע"מ או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות בע"מ,
אצל איי.טי פורטלבע"מ או אצל מי מספקיה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את איי.טי פורטל בע"מ, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח,
תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
בנוסף, תשפה את איי.טי פורטלבע"מ, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה
מתכנים שמסרת לפרסום ב-ITPORTALוכתוצאה מקישורים שביצעת ל-NET IN.

שינויים באתר והפסקת השירות

איי.טי פורטלבע"מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים
כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר,
בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות
ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי איי.טי פורטלבע"מ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית איי.טי פורטלבע"מ להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.
איי.טי פורטל בע"מ תפרסם ב-ITPORTALהודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.
עם הפסקת השירותים תחזיק איי.טי פורטלבע"מ את החומר הכלול ב-ITPORTALלמשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו
בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, למעט כללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב-ITPORTALו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים
הנלווים לשירותים מסוימים ב-NET IN, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין
בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות
ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה
כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות
השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

צור קשר

איי.טי פורטלבע"מ מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב.
אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.
פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

מחלקת שירות לקוחות:

איי.טי פורטל בע"מפניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו גם באמצעות:
פקסימיליה למספר 057-7973558

או להעביר בדואר אלקטרוני ל  [email protected]

דילוג לתוכן