Wix.com מדווחת על תוצאותיה לרבעון הרביעי ולכל שנת 2018

 

 

המשך הצמיחה והרחבת שיעור הרווחיות ברבעון הרביעי מסכמים שנה של תוצאות חזקות.
ההכנסות ברבעון הרביעי עמדו על 164 מיליון דולר, גידול של 39% בהשוואה לשנה הקודמת, ההכנסות בכל שנת 2018 עמדו על 604 מיליון דולר, גידול של 42% בהשוואה לשנה הקודמת ובכך מציינת שנה חמישית ברציפות עם צמיחה של למעלה מ-40% מאז ההנפקה
הגביה ברבעון הרביעי הסתכמה לסך של 176 מיליון דולר, גידול של 33% בהשוואה לשנה הקודמת, הגביה בכל שנת 2018 הסתכמה לסך של 658 מיליון דולר, גידול של 36% בהשוואה לשנה הקודמת
הישג שיא ברווח התפעולי על בסיס Non-GAAP בשנת 2018, אשר הגיע ל-47 מיליון דולר, גידול של 419% בהשוואה לשנה הקודמת
הישג שיא בתזרים המזומנים החופשי, אשר הגיע לסכום של 102 מיליון דולר בשנת 2018, גידול של 44% בהשוואה לשנה הקודמת
גידול במוניטזציה הביא לגידול בממוצע הכנסות עבור מנוי ב-12% בהשוואה לשנה שעברה, מדגיש את ההצלחה המוקדמת של האסטרטגיה שלנו לייצר ערך גבוה יותר מקבוצות המשתמשים שלנו
המומנטום הגבוה של פיתוח מוצרים בשנת 2018 סולל את הדרך למספר רב יותר של אפשרויות להגדיל את פוטנציאל הגבייה בשנת 2019 משירותים נוספים, מעבר לבניית אתרים
 

ניו יורק, 20 בפברואר, 2019 – חברתWix.com  (Nasdaq: WIX), דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולכל השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2018. בנוסף, החברה סיפקה את התחזית שלה לרבעון הראשון של 2019 ולכל שנת 2019.

 

“היכולת שלWix  לפתח חווית מוצר הטובה בתעשייה הביאה לתוצאות המצויינות בשנת 2018," אמר אבישי אברהמי מנכ"ל ושותף מייסד של Wix. "בשנת 2018 שחררנו לשוק יותר מוצרים מאי פעם, ובשנת 2019 אנחנו מצפים לשווק את המוצרים האלה לשוק ובכך להרחיב את מעגל הלקוחות שלנו לשווקים חדשים ומלהיבים. אנחנו מאמינים שהמוצרים והשווקים החדשים יביאו לצמיחה בשנים הקרובות. אני מאוד מרוצה ונלהב מההתקדמות שעשינו בלספק למשתמשים שלנו כלים נוספים ליצור ללא גבולות ומצפה בכליון עיניים לשנת 2019 מלהיבה."

 

 

ליאור שמש, סמנכ"ל הכספים של החברה הוסיף כי "שנת 2018 רשמה את השנה החמישית ברציפות בה ההכנסה גדלה בלמעלה מ-40% מאז ההנפקה ובשילוב עם צמיחת שיעור הרווחיות הגענו לתזרים מזומנים חופשי הגבוה ממאה מיליון דולר. שילוב זה של המשך צמיחה וגידול ברווח מדגישים את היכולת שלנו לייצר החזר משמעותי על השקעה כחלק מהמודל העסקי שלנו. התחזית לשנת 2019 משקפת המשך צמיחה ממוצרים חדשים אלו. אנחנו מתכננים השקעות נוספות בשנת 2019 כדי להביא מוצרים אלו לשוק ולהתרחב לשווקים חדשים. בנוסף, השינוי האסטרטגי שיזמנו בשנה שעברה כאשר שמנו פוקוס גדול על ייצור הכנסות וערך גבוהים יותר מלקוחותנו, מתחיל להראות סימנים ראשונים של הצלחה. אנחנו מאמינים שיוזמה זאת, יחד עם מוצרים חדשים וההרחבה של השוק שלנו, ימשיכו לייצר צמיחה חזקה בשנים הבאות."

 

סיכום תוצאות הרבעון הרביעי וכל שנת 2018

 

תוצאות ודגשים פיננסים נוספים לרבעון הרביעי 2018

·         הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון הרביעי של שנת 2018 עמד על 79%, בהשוואה ל-85% ברבעון הרביעי של שנת 2017; הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP ברבעון הרביעי של שנת 2018, המחושב כרווח גולמי על בסיס Non-GAAP כאחוז מהכנסות, עמד על 80%, בהשוואה ל85%, ברבעון המקביל אשתקד.

o       ברישום לפי ASC 605, הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון הרביעי של שנת 2018 כאחוז מהההכנסות היה גם 79%

o       התוצאות ברבעון הרביעי כוללות הטבה של מעבר ברישום החשבונאי מנטו לברוטו כתוצאה משינוי בטיפול החשבונאי הקשור לתנאים החדשים של הסכם השותפות שלנו עם Google, כפי שהוכרז בתחילת שנה שעברה. כפי שפורסם בעבר, ההשפעה היא כ-30 מיליון דולר להכנסות ולגביה לכל שנת 2018. שינוי זה משפיע גם על ההשוואה לשנה הקודמת ברווח הגולמי על בסיס GAAP ועל בסיס Non-GAAP.

 

·         ההפסד הנקי על בסיס GAAP ברבעון הרביעי של שנת 2018 עמד על (5.8) מיליון דולר, או (0.12) דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של (6.6) מיליון דולר, או (0.14) דולר למניה, ברבעון המקביל אשתקד.

·         הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP ברבעון הרביעי של שנת 2018 עמד על 20.8 מיליון דולר, או 0.42 דולר למניה, בהשוואה לרווח נקי על בסיס Non-GAAP של 7.2 מיליון דולר, או 0.16 דולר למניה, ברבעון המקביל אשתקד.

·         מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2018 עמדו על 36.1 מיליון דולר, בעוד שהשקעות ברכוש קבוע הסתכמו לסך של-3.4 מיליון דולר, מה שהוביל לתזרים מזומנים חופשי בסך 32.7 מיליון דולר בהשוואה לתזרים מזומנים חופשי בסך 19.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של 67% בהשוואה לשנה הקודמת.

·         במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2018 נוספו 147,000 מנויי פרימיום חדשים נטו, המביאים לסך של 4 מיליון מנויי פרימיום נכון ל- 31 בדצמבר, 2018. עליה זו משקפת גידול של 24% ביחס לסך מנויי הפרימיום לסוף שנת 2017.

·         במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2018 נוספו כ-5.9 מיליון משתמשים רשומים המביאים לסך של 142 מיליון משתמשים רשומים נכון ל-31 בדצמבר 2018, עליה המשקפת גידול של 19% בהשוואה לרבעון הרביעי אשתקד.

 

תוצאות נוספות לשנת 2018 ודגשים

·         ההכנסות לכל שנת 2018 עמדו על 603.7 מיליון דולר, או גידול של 42% בהשוואה לשנה הקודמת. הגביה לכל שנת 2018 עמדה על 658.4 מיליון דולר, או גידול של 36% בהשוואה לשנה הקודמת

·         במידה והגבייה לכל שנת 2018 היתה מחושבת לפי שערי המרה של פברואר 2018 (מועד פרסום התחזית השנתית לראשונה), הגבייה היתה גדלה ב-10.2 מיליון דולר והיתה מסתכמת לסך של 668.6 מיליון דולר, גידול של 38% בהשוואה לאשתקד

 

·         הרווח הגולמי על בסיס GAAP לכל שנת 2018 עמד על %79, בהשוואה ל-84% בשנת 2017; הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP לכל שנת 2018, עמד על %80, בהשוואה ל-85% בשנת 2017.

o       ברישום לפי ASC 605, הרווח הגולמי על בסיס GAAP לכל שנת 2018 כאחוז מהההכנסות היה גם 79%

o       התוצאות בשנת 2018 כוללות הטבה של מעבר ברישום החשבונאי מנטו לברוטו כתוצאה משינוי בטיפול החשבונאי הקשור לתנאים החדשים של הסכם השותפות שלנו עם Google, כפי שהוכרז בתחילת שנה שעברה.

 

·         ההפסד הנקי על בסיס GAAP לכל שנת 2018 עמד על (37.1) מיליון דולר, או (0.77) דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של (56.3) מיליון דולר, או (1.24) דולר למניה, בשנת 2017.

·         הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP לכל שנת 2018 עמד על 51.3 מיליון דולר, או 1.07 דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי על בסיס Non-GAAP של (0.5) מיליון דולר, או (01.0) דולר למניה, בשנת 2017.

·         מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לכל שנת 2018 עמדו על 115.7 מיליון דולר, בעוד שהשקעות ברכוש קבוע הסתכמו ב-14.1 מיליון דולר, מה שהוביל לתזרים מזומנים חופשי של 101.6 מיליון דולר בהשוואה לתזרים מזומנים חופשי בסך 70.7 מיליון דולר בשנת 2017, גידול של %44 ביחס לשנה אשתקד.

 

דגשים עסקיים

 

השקת Ascend by Wix: בדצמבר, השקנו את Ascend by Wix, חבילה של 20 מוצרים המאפשרים לעסקים לחבר בקלות ולנהל את מאגר הלקוחות שלהם, כמו גם לקדם ולהגדיל את חשיפת  המותג והעסק שלהם אונליין. Ascend by Wix פתוח עכשיו ל-100% מהמשתמשים שלנו בכל השפות.
אנחנו מתכננים להכריז על Wix Turbo: אנחנו מתכננים להכריז על שיפור תשתיתי רוחבי שמשפר משמעותית את מהירות אתרי Wix. עםWix Turbo , הפלטפורמה קיבלה חיזוק משמעותי, ובכך מאפשרת לאתרים שנבנו באמצעות Wix להיות מהירים יותר מאי פעם.
התחילה לשחרר בהדרגה את המוצר Wix Payments: לאחרונה התחלנו לחשוף את המוצרWix Payments  למשתמשים בארצות הברית. משתמשי Wix Payments נהנים מניהול כלל פרטי העסק, החל מהזמנות ועד תשלומים, בפלטפורמה אחת, וזה כולל גם את היכולת לראות פעולות ופירוט תשלומים בDashboard של Wix Payments. אנחנו מתכננים להשיק את Wix Payments באנגליה ברבעון הראשון ובמדינות נוספות באירופה ובאסיה במהלך השנה.
Wix Answers חתמה על הסכם עם MyHeritage: לאחרונה חתמנו על הסכם עם MyHeritage שתשתמש בסוויטת המוצרים של Wix Answers – מערכת ניהול ידע, מערכת ניהול תקשורת הלקוחות והמענה הטלפוני. MyHeritage הוא אחד הלקוחות הגדולים הראשונים המשתשמים בכל סוויטת המוצרים של .Wix Answers אנחנו בתהליך של גיוס צוות על מנת להרחיב את המוצר ללקוחות נוספים.
Wix משתפת פעולה עם אוניברסיטאות: צוותים ייעודיים שלנו משתפים פעולה עם בתי ספר ואוניברסיטאת ברחבי ארצות הברית על מנת לכלול את Wix בתוכניות הלימודים שלהם. שיתופי פעולה אלה נועדו לעזור לסטודנטים לבסס נוכחות אונליין וללמוד כמה נוכחות זו היא קריטית במהלך הקריירה. למשל, דרך שיתוף פעולה עם אוניברסיטת South Carolina, Wix מוטמעת במספר קורסים שונים כחלק מתוכנית הקימעונאות אונליין. השקנו גם תוכנית מיוחדת עבור סטונדטים תוצאות ודגשים פיננסים נוספים לרבעון הרביעי 2018

·         הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון הרביעי של שנת 2018 עמד על 79%, בהשוואה ל-85% ברבעון הרביעי של שנת 2017; הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP ברבעון הרביעי של שנת 2018, המחושב כרווח גולמי על בסיס Non-GAAP כאחוז מהכנסות, עמד על 80%, בהשוואה ל85%, ברבעון המקביל אשתקד.

o       ברישום לפי ASC 605, הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון הרביעי של שנת 2018 כאחוז מהההכנסות היה גם 79%

o       התוצאות ברבעון הרביעי כוללות הטבה של מעבר ברישום החשבונאי מנטו לברוטו כתוצאה משינוי בטיפול החשבונאי הקשור לתנאים החדשים של הסכם השותפות שלנו עם Google, כפי שהוכרז בתחילת שנה שעברה. כפי שפורסם בעבר, ההשפעה היא כ-30 מיליון דולר להכנסות ולגביה לכל שנת

o       2018. שינוי זה משפיע גם על ההשוואה לשנה הקודמת ברווח הגולמי על בסיס GAAP ועל בסיס Non-GAAP.

 

·         ההפסד הנקי על בסיס GAAP ברבעון הרביעי של שנת 2018 עמד על (5.8) מיליון דולר, או (0.12) דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של (6.6) מיליון דולר, או (0.14) דולר למניה, ברבעון המקביל אשתקד.

·         הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP ברבעון הרביעי של שנת 2018 עמד על 20.8 מיליון דולר, או 0.42 דולר למניה, בהשוואה לרווח נקי על בסיס Non-GAAP של 7.2 מיליון דולר, או 0.16 דולר למניה, ברבעון המקביל אשתקד.

·         מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2018 עמדו על 36.1 מיליון דולר, בעוד שהשקעות ברכוש קבוע הסתכמו לסך של-3.4 מיליון דולר, מה שהוביל לתזרים מזומנים חופשי בסך 32.7 מיליון דולר בהשוואה לתזרים מזומנים חופשי בסך 19.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של 67% בהשוואה לשנה הקודמת.

·         במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2018 נוספו 147,000 מנויי פרימיום חדשים נטו, המביאים לסך של 4 מיליון מנויי פרימיום נכון ל- 31 בדצמבר, 2018. עליה זו משקפת גידול של 24% ביחס לסך מנויי הפרימיום לסוף שנת 2017.

·         במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2018 נוספו כ-5.9 מיליון משתמשים רשומים המביאים לסך של 142 מיליון משתמשים רשומים נכון ל-31 בדצמבר 2018, עליה המשקפת גידול של 19% בהשוואה לרבעון הרביעי אשתקד.

 

תוצאות נוספות לשנת 2018 ודגשים

·         ההכנסות לכל שנת 2018 עמדו על 603.7 מיליון דולר, או גידול של 42% בהשוואה לשנה הקודמת. הגביה לכל שנת 2018 עמדה על 658.4 מיליון דולר, או גידול של 36% בהשוואה לשנה הקודמת

·         במידה והגבייה לכל שנת 2018 היתה מחושבת לפי שערי המרה של פברואר 2018 (מועד פרסום התחזית השנתית לראשונה), הגבייה היתה גדלה ב-10.2 מיליון דולר והיתה מסתכמת לסך של 668.6 מיליון דולר, גידול של 38% בהשוואה לאשתקד

 

·         הרווח הגולמי על בסיס GAAP לכל שנת 2018 עמד על %79, בהשוואה ל-84% בשנת 2017; הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP לכל שנת 2018, עמד על %80, בהשוואה ל-85% בשנת 2017.

o       ברישום לפי ASC 605, הרווח הגולמי על בסיס GAAP לכל שנת 2018 כאחוז מהההכנסות היה גם 79%

o       התוצאות בשנת 2018 כוללות הטבה של מעבר ברישום החשבונאי מנטו לברוטו כתוצאה משינוי בטיפול החשבונאי הקשור לתנאים החדשים של הסכם השותפות שלנו עם Google, כפי שהוכרז בתחילת שנה שעברה.

 

·         ההפסד הנקי על בסיס GAAP לכל שנת 2018 עמד על (37.1) מיליון דולר, או (0.77) דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של (56.3) מיליון דולר, או (1.24) דולר למניה, בשנת 2017.

·         הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP לכל שנת 2018 עמד על 51.3 מיליון דולר, או 1.07 דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי על בסיס Non-GAAP של (0.5) מיליון דולר, או (01.0) דולר למניה, בשנת 2017.

·         מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לכל שנת 2018 עמדו על 115.7 מיליון דולר, בעוד שהשקעות ברכוש קבוע הסתכמו ב-14.1 מיליון דולר, מה שהוביל לתזרים מזומנים חופשי של 101.6 מיליון דולר בהשוואה לתזרים מזומנים חופשי בסך 70.7 מיליון דולר בשנת 2017, גידול של %44 ביחס לשנה אשתקד.

 

דגשים עסקיים

 

השקת Ascend by Wix: בדצמבר, השקנו את Ascend by Wix, חבילה של 20 מוצרים המאפשרים לעסקים לחבר בקלות ולנהל את מאגר הלקוחות שלהם, כמו גם לקדם ולהגדיל את חשיפת  המותג והעסק שלהם אונליין. Ascend by Wix פתוח עכשיו ל-100% מהמשתמשים שלנו בכל השפות.
אנחנו מתכננים להכריז על Wix Turbo: אנחנו מתכננים להכריז על שיפור תשתיתי רוחבי שמשפר משמעותית את מהירות אתרי Wix. עםWix Turbo , הפלטפורמה קיבלה חיזוק משמעותי, ובכך מאפשרת לאתרים שנבנו באמצעות Wix להיות מהירים יותר מאי פעם.
במסגרתה אנחנו מציעים תוכניות פרימיום בהנחה לסטודנטים ובתי ספר.
 

 

תחזיות כספיות

Wix מציגה את תחזיותיה לרבעון הראשון של שנת 2019. התחזית מוצגת כלדהלן:

התחזית לרבעון הראשון של 2019:

Wix גם מציגה את התחזית לכל שנת 2019. התחזית השנתית כוללת בתוכה השקעה הדרגתית של 15-20 מיליון דולר על מנת לתמוך במנועי הצמיחה החדשים של החברה. האפקט החיובי הצפוי להיות על הגבייה והכנסות החברה לא כלולים במלואם בתחזית הגבייה וההכנסות. בנטרול השקעה הדרגתית נוספת זו, תזרים המזומנים החופשי של החברה היה עומד על 150-155 מיליון דולר המשקף שיעור רווחיות של 18-19% מממוצע תחזית הגבייה שניתנה לשנת 2019.

Wix מספקת גם את התחזית לכל שנת 2019:

מידע על שיחת ועידה ושידור אינטרנט

 

Wix תקיים שיחת ועידה ביום רביעי, 20 בפברואר, 2019 בשעה 8:30 לפי שעון החוף המזרחי בארה"ב (15:30 שעון ישראל) על מנת לענות על שאלות על התוצאות הפיננסיות והתפעוליות של העסק במהלך הרבעון הרביעי ולכל שנת 2018. שיחת הועידה תכלול הצהרה קצרה של ההנהלה והפוקוס יהיה על מתן תשובות לשאלות על התוצאות במהלך הרבעון הרביעי וכל שנת 2018. לפני שיחת הועידה הרבעונית, תפרסם Wix סיכום כתוב של הרבעון, טבלאות משלימות ומצגת באתר https://investors.wix.com/results. חומרים אלו מוצעים מראש על מנת להעניק לבעלי המניות והאנליסטים מידע מפורט וזמן נוסף לניתוח התוצאות, לפני שיחת הועידה.

 

על-מנת להשתתף בשיחה, על האנליסטים והמשקיעים לחייג למספר 270-2148 (877) (למחייגים מארה"ב/קנדה) או –6510 902 (412) (בינלאומי), או 1-809-212-373 (ישראל) לפחות עשר דקות לפני מועד תחילת השיחה, קוד זיהוי WIX.

 

שידור חוזר של הדיווח יהיה נגיש עד לתאריך 27 בפברואר, 2019 בשעה 18:59 (EST 23:59)  על ידי חיוג למספר 344-7529- 877- 1+ ומתן קוד הזיהוי: 10128095.

 

החברה גם תציע שידור אינטרנטי חי של שיחת הועידה, אשר יהיה נגיש גם לאחר מכן באתר האינטרנט של החברה ב- http://investors.wix.com/.

 

דילוג לתוכן