Wix.com מדווחת על תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2018

התחלה חזקה לשנת 2018 בכל הפרמטרים, ובפעם נוספת עקפה את הרף העליון של התחזיות
ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על 137.8 מיליון דולר, גידול של 49% בהשוואה לשנה הקודמת, ברישום לפי ASC 605, ההכנסות ברבעון הראשון היו 134.6 מליון דולר, גידול של 45% בהשוואה לשנה הקודמת
הגביה ברבעון הראשון הסתכמה לסך של 159.7 מיליון דולר, גידול של 39% בהשוואה לשנה הקודמת
שיא בתזרים המזומנים החופשי שעומד על 21.4 מיליון דולר, גידול של 45% בהשוואה לשנה הקודמת
·         מחזור גיוס המשתמשים (cohorts) הוא הגדול ביותר אי פעם – צפוי להניב למעלה מ-370 מיליון דולר גביה במהלך 8 השנים הבאות, בהתבסס על התנהגות מחזור גיוס המשתמשים הנוכחי

התוצאות נובעות משיפור מתמשך ביחס ההמרה למנויים משלמים ושימור מנויים קיימים וכן מפעילות שיווקית יעילה
מעלה את התחזית לשנת 2018 על מנת לשקף ביטחון ביכולת להציג המשך צמיחה חזקה בהכנסות ובגביה והן ביכולת לייצר גידול בתזרים המזומנים החופשי
 

ניו יורק, 9 במאי, 2018 – חברתWix.com  (Nasdaq: WIX), פלטפורמה מובילה לבניה ועיצוב של אתרי אינטרנט, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון שהסתיים ב-31 במרץ, 2018. בנוסף, החברה סיפקה את התחזית שלה לרבעון השני של 2018 והעלתה את התחזית לכל שנת 2018.

 

“אנחנו ממשיכים לשים את הפוקוס שלנו על פיתוח מוצרים והשקעה יעילה בשיווק, דבר שהניב שוב תוצאות פיננסיות חזקות" אמר אבישי אברהמי מנכ"ל ושותף מייסד של Wix. "מה שמדרבן אותנו היא העובדה שהמשתמשים ממשיכים לאמץ את הפלטפורמה של Wix Code, המאפשרת למשתמשים המומחים והמקצוענים שלנו לבנות אפליקציות Web מתוחכמות בקלות ובמהירות. מדיי יום אנו רואים את הפוטנציאל הרב שיש במוצר הזה שבא לידי ביטוי בתוצאות מרשימות, ואנחנו שמחים לראות את הדרכים היצירתיות שמפתחים מרחבי העולם משתמשים בWix Code-. זוהי התחלה חזקה לשנה, ואנו בונים מומנטום שידחוף להמשך צמיחה לשאר שנת 2018."

 

ליאור שמש, סמנכ"ל הכספים של החברה הוסיף כי "תוצאות הרבעון הראשון עקפו את התחזיות שלנו כאשר יחס ההמרה למנויים משלמים ואחוז השימור של מנויים קיימים הניבו ביצועים מעל למצופה ותרמו ליצירת מחזור גיוס (cohort) המשתמשים הגדול מאי פעם. ייצרנו מעל 21 מליון דולר בתזרים מזומנים חופשי, שיא לרבעון בודד, המציג החזר חיובי מההשקעה שלנו בשיווק וב-R&D. אנו מעלים את התחזיות שלנו לשנת 2018 דבר המשקף את המומנטום והביטחון המתמשך שלנו בצמיחה של העסק".

 

סיכום תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2018

 

 

3 חודשים שהסתיימו ב-31 במרץ
צמיחה (ביחס לרבעון המקביל אשתקד)
תחזית קודמת

עבור Q1 2018
$ אלפים
2018
2017
הכנסות
137,775$
92,538$
49%
136,000$-135,000$
גביה
159,655$
114,546$
39%
158,000$-157,000$
הפסד תפעולי
$(18,452)
$(20,471)


הפסד תפעולי על בסיס Non-GAAP
$(762)
$(7,538)


מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
24,779$
16,397$
51%

תזרים מזומנים חופשי
21,421$
14,781$
45%

 

תוצאות ודגשים פיננסים נוספים לרבעון הראשון 2018

ב-1 בינואר, 2018, Wix אימצה קודיפיקציה של סטנדרטיים חשבונאיים ("ASC") 606 "הכנסות מחוזים עם לקוחות", תוך שימוש במתודה של השפעה מצטברת לתחילת שנה. חוק חדש זה מחליף את הסטנדרט החשבונאי הקודם ASC 605, "הכרה בהכנסה". כפי שמחוייב, במהלך השנה אנחנו נספק את התוצאות הפיננסיות לשנת 2018 תחת ASC 606 בנוסף ל-ASC 605 למטרות השוואה. התוצאות לרבעון ראשון של שנת 2017 מוצגים תחת ASC 605. ההתאמה החשבונאית לרבעון הראשון של שנת 2018 תחת ASC 606 ו-ASC 605, כמו גם ההתאמה של פרמטרים על בסיסNon-GAAP  הכתובים בהודעה זו, מוצגים בטבלאות של "התאמה של פרמטרים חשבונאיים GAAP ל- “Non-GAAP.

·         ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2018 עמדו על 137.8 מיליון דולר, גידול של 49% בהשוואה לתקופה בשנה הקודמת. ברישום לפי ASC 605, ההכנסות ברבעון הראשון היו 134.6 מיליון דולר, גידול של 45% ביחס לשנה הקודמת

·         הגביה ברבעון הראשון של שנת 2018 עמד על 159.7 מליון דולר, גידול של 39% בהשוואה לאותה תקופה בשנה הקודמת

o        הן ההכנסות והן הגביה ברבעון הראשון של 2018 כוללים הטבה של 7.3 מיליון דולר אשר נרשמו בברוטו ולא בנטו כתוצאה משינוי בטיפול החשבונאי הקשור לתנאים החדשים של הסכם השותפות שלנו עםGoogle  כפי שפורסם ברבעון הקודם

·         הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון הראשון של שנת 2018 עמד על 79% בהשוואה ל-84% ברבעון הראשון בשנת 2017. הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP ברבעון הראשון של שנת 2018, המחושב כרווח גולמי על בסיס Non-GAAP כאחוז מהכנסות, עמד על 80% בהשוואה ל-85% ברבעון הראשון של שנת 2017

o        הירידה ברווח הגולמי היא כתוצאה משינוי בטיפול החשבונאי בהכנסות בשל התנאים החדשים של הסכם השותפות שלנו עם Google כפי שהוכרז ברבעון הקודם

o        ברישום לפי ASC 605, הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון הראשון של שנת 2018 כאחוז מהההכנסות היה גם 79% ועל בסיס Non-GAAP אחוז ההכנסות היה עומד גם על 80%

·         ההפסד הנקי על בסיס GAAP ברבעון הראשון של שנת 2018 עמד על (19.8) מיליון דולר, או (0.42) דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של (20.9) מיליון דולר, או (0.47) דולר למניה, ברבעון הראשון של שנת 2017. ברישום לפי ASC 605, ההפסד הנקי על בסיס GAAP ברבעון הראשון של שנת 2018 היה עומד על (21.7)$ מיליון דולר

·         ההפסד הנקי על בסיס Non-GAAP ברבעון הראשון של שנת 2018 עמד על (2.1) מיליון דולר, או (0.05) דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי על בסיס Non-GAAP של (8.0) מיליון דולר, או (0.18) דולר למניה, ברבעון המקביל אשתקד. ברישום לפי ASC 605, ההפסד הנקי על בסיס Non-GAAP ברבעון הראשון של שנת 2018 היה עומד על (4.0)$ מיליון דולר

·         מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2018 עמדו על 24.8 מיליון דולר, בעוד שהשקעות ברכוש קבוע הסתכמו לסך של-3.4 מיליון דולר, מה שהוביל לתזרים מזומנים חופשי בסך 21.4 מיליון דולר בהשוואה לתזרים מזומנים חופשי בסך 14.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2017, גידול של 45% בהשוואה לשנה הקודמת

·         תוספת של 231,000 מנויי פרימיום נטו במהלך הרבעון הראשון של שנת 2018 המביאים לסך של 3.5 מיליון מנויי פרימיום נכון ל- 31 במרץ, 2018. עליה זו משקפת גידול של 29% ביחס לסך מנויי הפרימיום לסוף הרבעון הראשון של שנת 2017

·         תוספת של 5.9 מיליון משתמשים רשומים ברבעון הראשון של שנת 2018. מספר המשתמשים הרשומים נכון ל-31 במרץ, 2018 עמד על 125 מיליון, עליה המשקפת גידול של 21% בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2017

 

דגשים עסקיים

·         כל 100,000 משתמשים מייצרים 165 מליון דולר בגביה: מספר המנויים שנוצרו ממחזור הגיוס של הרבעון הראשון של שנת 2018 הוא הגדול ביותר אי פעם ברבעון ראשון, המעיד על היכולת שלנו להמשיך להביא לצמיחה של העסק שלנו. כרגע אנו משערים שמחזור המשתמשים של הרבעון הראשון בשנת 2018 ייצר בעתיד 370 מיליון דולר גביה במהלך

·         8 השנים הבאות, בהתבסס על התנהגות מחזור גיוס המשתמשים הנוכחי. הגידול הוא תוצאה של שיפור המוצר שלנו, שיפור בהמרה למנויים משלמים ומונטיזציה של קבוצות המשתמשים שלנו.

·         :Wix Code אנחנו ממשיכים לשפר את היכולות של Wix Code, לשחרר פיצ'רים חדשים, להרחיב את הפונקציונאליות ולתת למשתמשים שלנו את הכוח ליצור אתרים מתקדמים ואפליקציות web. משתמשי Wix קיימים, בעלי יכולות טכנולוגיות מתקדמות יותר משתמשים ביכולות של Wix Code  בתדירות גבוהה יותר והמוצר מושך מעצבי web מקצועיים חדשים ומפתחים, לפלטפורמה שלנו.

Wix ADI: Artificial Design Intelligence, ממשיך לתרום לשיפור הכולל ביחס ההמרה למנויים משלמים. היכולת המאפשרת למשתמשים ליצור אתרים באמצעות בינה מלאכותית, המותאם באופן מלא לעסק שלהם תוך דקות, מגדיל את מספר האתרים המושלמים ומביא לגידול ביחס ההמרה למנויים משלמים.
Wix Answers: חשפנו בהדרגתיות את המוצר Wix Answers, פלטפורמת אונליין לניהול תמיכה בלקוחות המאפשר לעסקים לתקשר עם לקוחותיהם במספר ערוצים. המוצר זמין למשתמשי Wix קיימים כפתרון לתמיכה בלקוחות וזמין גם לקניה על בסיס הרשמה למשתמשים חיצוניים.Wix Answers היא הפלטפורמה המשמשת כתשתית לתמיכה בלמעלה מ-127 מיליון משתמשים ברחבי העולם. ניתן להתאים את המוצר לעסק בכל גודל, ההתקנה אינטואיטיבית והפלטפורמה מציעה בניית מאגר מידע, מערכת לתמיכה טכנית בלקוחות ומרכז לשירות טלפוני.Wix Answers  מציעה גם אינטגרציה עם פלטפורמות אחרות, ו widget-שניתן להטמיע בכל אתר. Wix Answers היא דוגמא מצויינת לחוזקה של יכולת הפיתוח של Wix, כמוצר שפותח בחברה, לשימוש עצמי, ומעתה מציעים אותו גם למשתמשים חיצוניים.
 

 

תחזיות כספיות

התחזית מסופקת על בסיס ASC 606. במהלך שנת 2018, אנו מצפים שההשפעה של ASC 606 על ההכנסות תהיה מינימלית בהשוואה לASC 605-. ניתן להשוות את התחזית להלן לפרמטרים של שנת 2017 שהוצגו תחת ASC 606 עם הדו"חות שפרסמנו לרבעון הרביעי של שנת 2017, שניתן למצוא באתר קשרי המשקיעים שלנו  בכתובת https://investors.wix.com.

 

Wix מציגה את תחזיותיה לרבעון השני של שנת 2018:

 

 

תחזית

רבעון שני 2018
צמיחה (ביחס לרבעון המקביל אשתקד)
הכנסות[1]
144-145 מיליון דולר
40%-39%
גביה ( (Collections1
158-159 מיליון דולר
36%-35%

 

 

Wix  מעלה את התחזית לכל שנת 2018:

 

 

תחזית

לכל שנת 2018
תחזית מעודכנת
צמיחה (ביחס לשנה המקבילה אשתקד)
הכנסות[2]
591-595 מיליון דולר
594-597 מיליון דולר
40%
גביה ((Collections2
645-653 מיליון דולר
651-657 מיליון דולר
36%-35%

תזרים מזומנים חופשי
98-100 מיליון דולר
100-102 מיליון דולר
44%-41%
מידע על שיחת ועידה ושידור אינטרנט

 

Wix תקיים שיחת ועידה ביום רביעי, 9 במאי, 2018 בשעה 8:30 לפי שעון החוף המזרחי בארה"ב (15:30 שעון ישראל) על מנת לענות על שאלות על התוצאות הפיננסיות והתפעוליות של העסק במהלך הרבעון הראשון של שנת 2018. שיחת הועידה תכלול הצהרה קצרה של ההנהלה והפוקוס יהיה על מתן תשובות לשאלות על התוצאות במהלך הרבעון. לפני שיחת הועידה הרבעונית, תפרסם Wix סיכום כתוב של הרבעון, טבלאות משלימות ומצגת באתר https://investors.wix.com/results. חומרים אלו מוצעים מראש על מנת להעניק לבעלי המניות והאנליסטים מידע מפורט וזמן נוסף לניתוח התוצאות, לפני שיחת הועידה.

 

על-מנת להשתתף בשיחה, על האנליסטים והמשקיעים לחייג למספר 393-4306 (866) (למחייגים מארה"ב/קנדה) או –2616 385 (734) (בינלאומי), או 1-809-315-362 (ישראל) לפחות עשר דקות לפני מועד תחילת השיחה, קוד זיהוי 8696559.

 

שידור חוזר של הדיווח יהיה נגיש עד לתאריך 13 במאי, 2018 בשעה 18:59 (EST 23:59)  על ידי חיוג למספר 859-2056 (855) (למחייגים מארה"ב/קנדה) או 537-3406 (404) (בינלאומי) ומתן קוד הזיהוי: 8696559.

 

החברה גם תציע שידור אינטרנטי חי של שיחת הועידה, אשר יהיה נגיש גם לאחר מכן באתר האינטרנט של החברה ב- http://investors.wix.com/.

 

אודות Wix.com

Wix.com הינה פלטפורמה גלובלית מובילה לפיתוח נוכחות מקצועית באינטרנט, עם למעלה מ- 127 מיליון משתמשים רשומים ברחבי העולם. Wix נוסדה על התפיסה כי רשת האינטרנט צריכה להיות נגישה לכל, לא רק כצרכני תוכן פאסיביים אלא גם כיצרני ותורמי תוכן. באמצעות שירותים חינמיים, כמו גם שירותים נוספים למנויי פרימיום, מאפשרת Wix למיליוני עסקים, ארגונים, אנשי מקצוע ואנשים פרטיים ליצור ולנהל נוכחות מקצועית ודינמית ברשת. Wix ADI, ה-אדיטור של Wix, שוק האפליקציות ו- Wix Code מאפשרים למשתמשים לבנות ולנהל נוכחות דינאמית דיגיטלית. מטה חברת Wix ממוקם בתל-אביב ולחברה סניפים נוספים בבאר שבע, ברלין, סן פרנסיסקו, ניו יורק, מיאמי, לוס אנג'לס, סאו פאולו, וילנה, קייב וניפרו.

בקרו אותנו: blog  Facebook Twitter Instagram LinkedIn Pinterest  Google+

הורדיו: Wix App זמין בחינם בGoogle Play  וב App Store

 

מדדים פיננסיים שאינם עפ"י GAAP

בכדי להוסיף על הנתונים הכלולים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אשר הוכנו והוצגו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בארה"ב US GAAP) ,Wix משתמשת במדדים הפיננסיים הבאים שאינם עפ"י כללי החשבונאות המקובלים:(  GAAP) גביה(, collections) רווח גולמי על בסיס  Non-GAAPהפסד תפעולי שאינו עפ"י GAAP תזרים מזומנים חופשי, הפסד נקי שאינו עפ"י  ,GAAP הפסד נקי למניה שאינו עפ"י GAAP )יקראו ביחד להלן "מדדים פיננסיים שאינם עפ"י GAAP").

גביה (collections) – מייצגת את סך המזומנים שנגבה על ידינו מלקוחותינו בפרק זמן נתון. נתון זה מחושב על ידי הוספת השינוי ביתרת ההכנסות הדחויות לתקופה מסוימת להכנסות באותה תקופה.

רווח גולמי על בסיס Non-GAAP מייצג רווח גולמי על בסיס GAAP בנטרול הוצאות תגמול מבוססי מניות, הוצאות הקשורות ברכישת חברות והפחתות כאחוז מההכנסות.

הפסד תפעולי שאינו עפ"י GAAP  מייצג הפסד תפעולי המחושב עפ"י GAAP  בנטרול

[1] תחזית ההכנסה והגביה לרבעון השני 2018 כוללים תוספת הטבה של 8 מיליון דולר כתוצאה משינוי בטיפול החשבונאי החל מה-1 בינואר 2018 הקשור לתנאים החדשים של הסכם השותפות שלנו עם Google Cloud.  ללא השינוי החשבונאי, תחזית ההכנסה ברבעון השני של 2018 היתה עומדת על 136-137 מיליון דולר או צמיחה של 32%-31% בהשוואה לרבעון אשתקד, והגביה ברבעון השני 2018 היתה עומדת על 150-151 מיליון דולר או צמיחה של 29%-28% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
[2] תחזית ההכנסה והגביה לכל שנת 2018 כוללת תוספת הטבה של 30 מיליון דולר כתוצאה משינוי בטיפול החשבונאי החל מה-1 בינואר 2018 הקשור לתנאים החדשים של הסכם השותפות שלנו עם Google Cloud.  ללא השינוי החשבונאי, תחזית ההכנסה לכל שנת 2018 היתה עומדת על 564-567 מיליון דולר או צמיחה של 33% בהשוואה לשנה אשתקד, והגביה לשנת 2018 היתה עומדת על  621-627 מיליון דולר או צמיחה של 28%-30% בהשוואה לשנה הקודמת.

על התוצאות במהלך הרבעון. לפני שיחת הועידה הרבעונית, תפרסם Wix סיכום כתוב של הרבעון, טבלאות משלימות ומצגת באתר https://investors.wix.com/results. חומרים אלו מוצעים מראש על מנת להעניק לבעלי המניות והאנליסטים מידע מפורט וזמן נוסף לניתוח התוצאות, לפני שיחת הועידה.

 

על-מנת להשתתף בשיחה, על האנליסטים והמשקיעים לחייג למספר 393-4306 (866) (למחייגים מארה"ב/קנדה) או –2616 385 (734) (בינלאומי), או 1-809-315-362 (ישראל) לפחות עשר דקות לפני מועד תחילת השיחה, קוד זיהוי 8696559.

 

שידור חוזר של הדיווח יהיה נגיש עד לתאריך 13 במאי, 2018 בשעה 18:59 (EST 23:59)  על ידי חיוג למספר 859-2056 (855) (למחייגים מארה"ב/קנדה) או 537-3406 (404) (בינלאומי) ומתן קוד הזיהוי: 8696559.

 

החברה גם תציע שידור אינטרנטי חי של שיחת הועידה, אשר יהיה נגיש גם לאחר מכן באתר האינטרנט של החברה ב- http://investors.wix.com/

דילוג לתוכן