Transcontinental Realty Investors, Inc. מדווחת על התוצאות ברבעון הרביעי של 2016 ובשנה המלאה

דאלאס, 3 באפריל 2017, (BUSINESS WIRE):
Transcontinental Realty Investors, Inc. – סימול NYSE: TCI, חברת השקעות בנדל"ן מדאלאס, דיווחה היום על תוצאות הפעילות ברבעון הרביעי שהסתיים ב-31 בדצמבר 2016. בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016, החברה דיווחה על הכנסה נקייה למניות הרגילות של 3.2 מיליון דולר או $0.37 למניה לעומת הפסד נקי למניות הרגילות של 1.5 מיליון דולר או ($0.17) למניה באותה תקופה שהסתיימה ב-2015.
בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016, דיווחנו על הפסד נקי למניות הרגילות של 0.9 מיליון דולר או ($0.10) לרווח מדולל למניה לעומת הפסד נקי למניות הרגילות של 8.5 מיליון דולר או ($0.98) לרווח מדולל למניה באותה תקופה שהסתיימה ב-2015. ההפסד הנקי למניות הרגילות של 0.9 מיליון דולר בשנה הנוכחית כולל רווחים של 16.2 מיליון דולר ממכירה של נכסים מפיקי הכנסה ורווח של 3.1 מיליון דולר ממכירה של קרקעות, לעומת ההפסד הנקי למניות הרגילות של 3.2 מיליון דולר בשנה הקודמת שכלל רווח של 18.9 מיליון דולר ממכירה של קרקעות, הפרשות של 5.3 מיליון דולר לירידת ערך של נכסי נדלן והכנסה נקייה של 0.9 מיליון דולר מפעילויות שהופסקו.
החברה ממשיכה להפגין את המחויבות הבלתי מעורערת שלנו לחזק את התיק שלנו ולייעל את הפעילות התפעולית, ובתוך כך לשמור על המחויבות שלנו ליצירת ערך. בשנה שעברה נקטנו בצעדים חשובים אל היעדים הפיננסיים האסטרטגיים שלנו שאיפשרו את הרכישה ו/או הפיתוח של כמה נכסים רב משפחתיים מסוג A. יצרנו ערך מוסף על ידי ניצול ההזדמנויות הטובות בשוק בתחום הנכסים הרב משפחתיים.
ההכנסות של TCI גדלו ליותר מ-118 מיליון דולר ב-2016, עלייה לעומת 102 מיליון דולר ב-2015. ההכנסה התפעולית הנקייה ב-2016 היא 17 מיליון דולר, גידול של 8 מיליון דולר בהכנסה התפעולית הנקייה אחרי כל ההוצאות התפעוליות. TCI סיימה את שנת 2016 המצוינת שלה עם הכנסה נקייה של $37,000 אחרי ההפסד הנקי של $7,000 ב-2015. כמה גורמים מיוחסים להצלחות האלה. תיק הנכסים הרב משפחתיים שלנו ממשיך לשגשג עם תפוסה מעל 95% בכניסה ל-2017, וב-2016 היו כמה דברים בולטים אחרים, כגון השגת HUD Major Borrower Endorsement, רכישת ארבעה נכסים רב משפחתיים, התחלת בנייה של ארבעה נכסים רב משפחתיים חדשים והוספת יותר מ-1600 יחידות לתיק הקיים שלנו.
דמי השכירות וההכנסות האחרות מהנכסים היו 118.5 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016. זה גידול של 16.3 מיליון דולר, לעומת ההכנסות של 102.2 מיליון דולר בשנה הקודמת. השינוי לפי מגזרים הוא גידול של 13.8 מיליון דולר בתיק הדירות וגידול של בערך 2.5 מיליון דולר בתיק המסחרי. הגידול בתיק הדירות ובתיק המסחרי הוא בעיקר בגלל רכישה של נכסים חדשים. תיק הדירות שלנו ממשיך להצטיין בתנאים הכלכליים הנוכחיים עם תפוסות ממוצעות מעל 92% והעלאה של דמי השכירות. הצלחנו לעלות על הציפיות הודות למוצר באיכות גבוהה שמוצע, החוזק של ההנהלה שלנו והמחויבות שלנו לשוכרים שלנו. גם הגידול במגזר המסחרי הוא בגלל העלאה של דמי השכירות. אנחנו צופים שהתיק המסחרי שלנו ימשיך להשתפר כי החברה הצליחה למשוך שוכרים באיכות גבוהה ומצפה להמשך הרווחים מההשכרות החדשות האלה בעתיד.
ההוצאות התפעוליות של הנכסים היו 61.9 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016. זה גידול של 9.6 מיליון דולר לעומת ההוצאות התפעוליות של 52.3 מיליון דולר בשנה הקודמת. הגידול בתיק הדירות שלנו הביא לגידול של 6.3 מיליון דולר בהוצאות התפעוליות של הנכסים. הוספנו 2,145 דירות נטו ב-2015 ו-723 ב-2016. בנוסף, היה לנו גידול של 2.6 מיליון דולר בהוצאות התפעוליות של הנכסים בתיק המסחרי שלנו בעיקר בגלל הרכישה של בניין משרדים ביוסטון, טקסס בסוף הרבעון השני של 2015.
הוצאות פחת והפחתות היו 23.7 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016. זה גידול של 2.4 מיליון דולר לעומת הפחת של 21.3 מיליון דולר בשנה הקודמת. הגידול הוא בעיקר בגלל הגידול בתיק הדירות שלנו שגדל ב-2.3 מיליון דולר לעומת השנה הקודמת.
הוצאות כלליות והנהלה נשארו קבועות, 5.5 מיליון דולר, בשנים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016 ו-2015.
לא היו הפרשות לירידת ערך של שטרות לקבל, השקעות בשותפויות בנדלן ונכסי נדלן בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016 לעומת ההפרשה של 5.3 מיליון דולר בשנה הקודמת למסלול הגולף שלנו והנכסים הקשורים באיי הבתולה האמריקנים. הפחתת הערך הזאת הייתה בגלל ההחלטה למכור את חלקות הפיתוח באיי הבתולה האמריקנים שגרמה לקיטון בהערכת השווי ההוגן של הנכסים הנותרים.
עמלת ההכנסה הנקייה הייתה 0.3 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016. זה גידול של 0.1 מיליון דולר לעומת עמלת ההכנסה הנקייה של 0.2 מיליון דולר בשנה הקודמת. עמלת ההכנסה הנקייה ששולמה לפילאר מחושבת לפי 7.5% מההכנסה הנקייה.
דמי ייעוץ היו 9.5 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016. זה גידול של 1.1 מיליון דולר לעומת דמי הייעוץ של 8.4 מיליון דולר בשנה הקודמת. דמי הייעוץ מחושבים על בסיס דמי נכסים ברוטו של 0.0625% לחודש (0.75% לשנה) מהממוצע של השווי ברוטו של הנכס.
ההכנסה מריבית הייתה 14.7 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016 לעומת 10.7 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2015, גידול של 4.0 מיליון דולר. הגידול היה בעיקר בגלל גידול בסכום לקבלה שמגיע מהיועץ שלנו.
הריבית על משכנתאות והלוואות הייתה 53.1 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016. זה גידול של 6.6 מיליון דולר לעומת ההוצאה של 46.5 מיליון דולר בשנה הקודמת. השינוי לפי מגזרים הוא גידול של 6.9 מיליון דולר בתיק האחר, גידול של 1.9 מיליון דולר בתיק הדירות וגידול של 0.3 מיליון דולר בתיק המסחרי, עם קיזוז חלקי בגלל קיטון של 2.5 מיליון דולר בתיק הקרקעות. בתוך התיק האחר, הגידול הוא בגלל נטילת שתי התחייבויות חוב ביניים חדשות ב-2015. בתוך תיק הדירות, רוב הגידול הוא בגלל הרכישה של נכסים חדשים, עם קיזוז חלקי בגלל מיחזור הלוואות בריביות נמוכות יותר.
הרווח ממכירה של נכסים מפיקי הכנסה היה 16.2 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016. ב-2016 מכרנו שני בנייני דירות קהילתיים תמורת מחיר מכירה כולל של 20.4 מיליון דולר ורשמנו רווח מיצרפי של 16.4 מיליון דולר מהמכירה של שני הנכסים האלה. מכרנו גם מחסן תעשייתי שגרם להפסד של 0.2 מיליון דולר.
הרווח ממכירה של קרקעות היה 3.1 מיליון דולר ו-18.9 מיליון דולר בשנים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016 ו-2015, בהתאמה. ב-2016 מכרנו בסך הכל 129.7 אקרים של קרקעות תמורת מחיר מכירה כולל של 29.1 מיליון דולר ורשמנו רווח מיצרפי של 3.1 מיליון דולר. ב-2015 מכרנו בערך 595 אקרים של קרקע תמורת מחיר מכירה כולל של 107.3 מיליון דולר ורשמנו רווח של 18.9 מיליון דולר.

דילוג לתוכן