tשר התקשורת גלעד ארדן חתם על הוראה המחייבת את חברת HOT

שר התקשורת גלעד ארדן חתם על הוראה המחייבת את חברת HOT
להגיע ולחבר לתשתית את כל יישובי המדינה
שר התקשורת גלעד ארדן:
" כל אזרחי המדינה זכאים ליהנות משירותי תקשורת מתקדמים
ומתחרות
חברת הוט הפרה במשך שנים רבות את חובתה לחבר גם יישובי
פריפריה ואזורים מרוחקים, והיא תיאלץ לתקן הפרה זו ולספק
שירות שוויוני לאזרחי המדינה "

חובת השירות האוניברסאלי נועדה להבטיח שתשתיות ושרותי תקשורת (טלפוניה ושירותי
תשתית רחבת פס לרשת האינטרנט) יהיו נגישים ושוויוניים לכלל הציבור. מסקנות הוועדה
שאומצו ע"י שר התקשורת קובעות כי הנגשת שירותי התקשורת לציבור, תקדם את האינטרסים
הלאומיים והחברתיים בישראל וכי יש לאוכפה על חברות התשתית הקווית.
========================================================
החברות בזק והוט (בעיקר הוט) הגישו מאות בקשות לפטור והקלות בחובת הפריסה המוטלת
עליהן. לאחר שהוועדה דנה בבקשות ולאחר שהגורמים המקצועיים הרלוונטיים במשרד
התקשורת הביעו דעתם, התברר כי, כיום, אין מניעה הנדסית ממשית לקיום חובת
האוניברסאליות, ולכן עמדת השר ארדן היא שככלל, אין מקום לאשר הקלות ופטורים גורפים
במתן שירותי תקשורת ודאי לא כשמדובר בישוב שלם!

דילוג לתוכן