IBM מציגה כלי ענן לבניית מודלים פיננסיים

IBM משיקה שירותים חדשים בסביבת פלטפורמת ענן הפיתוח שלה, בלומיקס, המסייעים למפתחים בבניית מודלים פיננסיים. טכנולוגיות ענן IBM לתחום השירותים הפיננסיים, מאפשרות התקשרות מהירה ליכולות עיבוד הנתונים וליכולות האנליטיות הדרושות לבניית אפליקציות פיננסיות קוגניטיביות, המסוגלות להציג את תמונת ערכי העבר והערך הנוכחי הנקי של השקעה, כמו גם את הערך העתידי האפשרי של פרוייקט או השקעה כזאת.

שירותי IBM Instrument Analytics, מעניקים למפתחים בסביבת ענן גישה לכלים הממחישים את ההתנהגויות הפוטנציאליות של נכסים פיננסיים, כגון תזרימי המזומנים שייווצרו לאורך חיי נייר הערך, רגישות הנכס לסיכוני שוק שונים, חישוב שווי נכס בתרחישים חלופיים ותנאי שוק.

יכולות אלה מיועדות לשמש בניתוח מגוון רחב של השקעות, לרבות נכסים פשוטים כגון מניות, הכנסה קבועה ונגזרים, וכן נכסים מורכבים יותר המוחזקים בדרך כלל על ידי מוסדות גדולים, כגון חוזי החלפת שיערי ריבית (SWAP) וניירות ערך מגובי משכנתאות.

ארבעת השירותים החדשים, המבוססים על פתרונות לניהול סיכונים של אלגוריתמים של יבמ, כוללים ניתוח אנליטי ,לצורך חישוב וניתוח הערך הנוכחי של הנכס; ניתוח אנליטי היסטורי, לניתוח ערך הנכס במועד מסוים בעבר, כגון בעת קביעת הגורמים שהשפיעו באופן משמעותי על הרווח או ההפסד; כלי סימולציה, לניתוח הערך הנוכחי של הנכס תחת תרחישים חלופיים של משתנים ונסיבות; וסימולציה היסטורית, לחישוב וניתוח של ערך הנכס במועד מסוים בעבר ובתרחיש ובנסיבות חלופיים.

בעזרת הכלים החדשים, יכול למשל מפתח לבנות במהירות אפליקציה שתאפשר למנהל השקעות להבין את ההשפעה שתהיה לסערת הוריקן על הערכת שווי של חברה שביצעה השקעות גבוהות במיכליות נפט.

הפעלת השירותים החדשים בסביבת הענן של IBM, מאפשרת לקבל ולנתח את מכלול הנתונים באמצעות בקשה פשוטה בממשק תכנות יישומים וללא צורך בהתקנה של כל תוכנה. ניתן להשתמש בשירותים במודל תשלום לפי שימוש – ולשלב את יכולות הענן החדשות כאבני בניין ביצירת אפליקציות שירותים פיננסיים הפועלות בענן של IBM, תוך שילוב רצוף של תובנות הנאספות מלקוחות, ניתוח העמידה בהוראות רגולטוריות, אבטחה ופרטיות ובדיקות תאימות למערכות קיימות.

דילוג לתוכן