EMC מדווחת על השנה הטובה ביותר בהיסטוריית החברה

רשמה עליה של 61% ברווח הנקי לרבעון הרביעי 2010; EMC, המובילה בפתרונות לניהול תשתיות המידע, פרסמה לפני זמן קצר את תוצאותיה הכספיות עבור הרבעון הפיסקאלי הרביעי של 2010 והשנה הפיסקאלית 2010.
הרבעון האחרון אופיין בעליות שיא בהכנסות, הרווח הנקי ותזרים המזומנים החופשי, מהן עולה כי עבור השנה הפיסקאלית של 2010 השיגה EMC את התוצאות הכספיות הטובות ביותר בהיסטוריה של החברה.

נקודות עיקריות:

נתונים רבעוניים:
 ההכנסות ברבעון הרביעי של 2010 הסתכמו ב-4.9 מיליארד דולר, עליה של 19% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
 הרווח הנקי (GAAP) עלה ב-61% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכם ב-628.6 מיליון דולר.
 הרווח שלא על בסיס GAAP גדל ב-32% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכם ב-920.1 מיליון דולר.
 EMC הציגה רמת שיא בשורת תזרים המזומנים התפעולי, העומדת על 1.5 מיליארד דולר (גידול של 50% לעומת התקופה המקבילה אשתקד); ובשורת תזרים מזומנים חופשי של 1.2 מיליארד דולר (גידול שנתי של 54%).
 החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם 9.5 מיליארד דולר במזומן והשקעות.

נתונים שנתיים:
 עבור השנה הפיסקאלית של 2010 מדווחת EMC על הכנסות שיא אשר הסתכמו
ב-17 מיליארד דולר, עליה של 21% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 הרווח הנקי (GAAP) עלה ב-75% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכם ב-1.9 מיליארד דולר.
 הרווח שלא על בסיס GAAP גדל ב-46% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכם ב-2.7 מיליארד דולר.
 EMC הציגה עבור השנה רמת שיא גם בשורת תזרים המזומנים התפעולי, אשר עומדת על 4.5 מיליארד דולר (גידול שנתי של 36% לעומת התקופה המקבילה אשתקד); ובשורת תזרים המזומנים החופשי, אשר עומדת על 3.4 מיליארד דולר (גידול שנתי של 31%).

דילוג לתוכן