תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2016

הותורן, ניו יורק, 26 במאי 2016, (BUSINESS WIRE):
תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 במרץ 2016
דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2016 – לעומת 31 במרץ 2015
• המכירות נטו של 265.1 מיליון דולר גדלו ב-20.9 מיליון דולר, או 8.6%, עם כמויות יחסית ללא שינוי.
• הרווח הגולמי של 224.2 מיליון דולר גדל ב-24.6 מיליון דולר, כי עלות הסחורה קטנה ב-3.8 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו גדלה ל-84.6% לעומת 81.8%.
• הוצאות המחקר ופיתוח קטנו ב-16.4% ל-19.9 מיליון דולר.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה נשארו יחסית ללא שינוי.
• ההכנסה התפעולית גדלה ב-28.2 מיליון דולר ל-181.7 מיליון דולר.
• ההכנסה הנקייה הושפעה לרעה בגלל תנודה של 80.0 מיליון דולר במטבע זר מהכנסה של 32.5 מיליון דולר ב-2015 להוצאה של 47.5 מיליון דולר ב-2016, בעיקר כתוצאה של החוזק של הדולר הקנדי לעומת הדולר האמריקני.
• ההוצאה על מס קטנה ב-13.9 מיליון דולר ל-23.0 מיליון דולר וכתוצאה מכך שיעור המס האפקטיבי היה 16.6% לעומת 19.5%.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 115.0 מיליון דולר לעומת 152.3 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה 2.68$ לעומת 3.56$.
דגשים בשנה שהסתיים ב-31 במרץ 2016 – בהשוואה ל-31 במרץ 2015
• המכירות נטו של 950.8 מיליון דולר גדלו ב-87.8 מיליון דולר, או 10.2%, למרות קיטון של 5% בכמויות.
• הרווח הגולמי גדל ב-102.4 מיליון דולר ל-779.0 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 81.9% לעומת 78.4%.
• הוצאות המחקר ופיתוח גדלו ב-8.6% ל-71.2 מיליון דולר.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה גדלו ב-4.7 מיליון דולר ל-92.4 מיליון דולר.
• העתודה להסדרים והפסדים הייתה הוצאה של 1.0 מיליון דולר לעומת זיכוי של 4.2 מיליון דולר ב-2015.
• ההכנסה התפעולית גדלה ב-86.8 מיליון דולר ל-614.5 מיליון דולר.
• ההכנסה במטבע זר קטנה ב-34.6 מיליון דולר ל-7.1 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה של החוזק של הדולר הקנדי לעומת הדולר האמריקני ברבעון הרביעי של 2016.
• ההוצאה על מס נשארה יחסית ללא שינוי, אבל שיעור המס האפקטיבי השתפר מ-16.5% ל-15.0%
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתארו הייתה 540.9 מיליון דולר לעומת 484.3 מיליון דולר, גידול של 56.7 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה 12.62$ לעומת 11.31$.
דגשים בתזרים המזומנים והמאזן – בהשוואה ל-31 במרץ 2015
• המזומנים, כולל ניירות ערך סחירים, גדלו ל-1.2 מיליארד דולר לעומת 920.2 מיליון דולר.
• המזומנים שהגיעו מפעילות בתקופה שהסתיימה ב-31 במרץ 2016 היו 395.1 מיליון דולר, לעומת 406.8 מיליון דולר.
• חוב בסך 5.9 מיליון דולר נפרע במשך השנה.
קאל סונדרם, מנכ"ל תרו, אמר: "בסך הכל, אנחנו מרוצים מהביצועים התפעוליים החזקים שלנו. בנוסף, הגידול של 9% לעומת השנה הקודמת במו"פ שלנו מפגין את המחויבות שלנו להגדלת צנרת הפיתוח של מוצרים איכותיים, כפי שמעידות גם עשר (10) בקשות שהוגשו ל-FDA השנה. אבל אנחנו ממשיכים להתמודד עם קשיים של כלל הענף בסביבה הגנרית, שנובעים מתחרות שגדלה כל הזמן וקונסולידציה של לקוחות. למרות זאת, אנחנו שומרים על אופטימיות זהירה לגבי הצמיחה שלנו בטווח הבינוני והארוך וממשיכים להתמקד בחיזוק צנרת המו"פ שלנו ויוזמות אחרות שממשיכות לשמור על המעמד הטוב שלנו בשוק".
אישורים של FDA ובקשות לאישורים
החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור ארבע בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): קרם Naftifine Hydrochloride USP, 2%, קרם Oxiconazole Nitrate, 1%, ג'ל Diclofenac Sodium, 2% ושמן מקומי Fluocinolone Acetonide, 0.01% (קרם גוף וקרם קרקפת). בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2016, המספר הכולל של בקשות שהוגשו ל-FDA היה עשר (10). לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA.
התוכנית לרכישה חוזרת של מניות
ב-15 במרץ 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צרכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת. ההרשאה לרכישה חוזרת מאפשרת לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. הטבלה שלהלן מציגה את הרכישה של מניות רגילות נכון ל-24 במאי 2016, שנרכשו בהתאם לתוכנית לפי סעיף 10b5-1:
תקופה מספר כולל של מניות שנרכשו כחלק מהתוכנית הנוכחית המחיר הממוצע ששולם למניה שווי בדולרים של המניות שאפשר עדיין לרכוש במסגרת התוכנית
17 במרץ 2016 – 31 במרץ 2016 67,339 $140.30
1 באפריל 2016 – 24 במאי 2016 599,504 $135.76
סך הכל 666,843 $136.22 $159,165,488

Keveyis
ב-2 במאי 2016 תארו הודיעה שתמסור מעכשיו למפיצים את Keveyis™ (דיכלורפנמיד) ללא עלות לטיפול בשיתוק תקופתי ראשוני. כתוצאה מכך, תרו תפסיק את המכירות המסחריות ואת פעילות קידום המכירות הקשורה של Keveyis ותישא בכל העלויות שקשורות בייצורה. בטווח הקרוב, החולים ימשיכו לקבל את התרופה באמצעות שותפת התרופות המתמחות שלה, דיפלומט, בזמן שהחברה מעריכה את האפשרות הטובה ביותר להשארת עמלת הניפוק של בתי המרקחת לחולים נמוכה ככל האפשר.
שיחת ועידה (08:30 שעון החוף המזרחי, 27 במאי 2016)
כפי שנמסר כבר, החברה ארחה שיחת על הרווח בשעה 08:30 שעון החוף המזרחי ביום שישי, 27 במאי 2016, שבה ההנהלה הבכירה דנה בביצועים של החברה וענתה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת הייתה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו היו יכולים לחייג את המספרים הבאים:
• מספר חיוג חינם למשתתפים: +1 (844) 421-0601 זיהוי: 18504447
• מספר חיוג בינ"ל למשתתפים: +1 (716) 247-5800 זיהוי: 18504447
• שידור אינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com.
כדי להשתתף בשיחת האודיו, ניתן היה לחייג את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית מסרו הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com. השמעה חוזרת של האודיו תהיה זמינה במשך חמישה עשר (15) יום אחרי השיחה.

הצהרת חוף מבטחים

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו, כולל אך לא רק אמירות בהודעה לעיתונות הזאת בנוגע לכוונה של תרו לרכוש מחדש מניות רגילות שלה במסגרת התוכנית לרכישה חוזרת, ומקור המימון החזוי לרכישות החוזרות האלה. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים את מחיר השוק של מניית תרו, האופי של הזדמנויות השקעה אחרות שיוצגו לתרו, תזרים המזומנים, תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

דילוג לתוכן