תרו מפרסמת את התוצאות ברבעון שהסתיים ביוני 2017

הותורן, ניו יורק, 8 באוגוסט 2017, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2017.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2017 – לעומת 30 ביוני 2016
• המכירות נטו של 161.3 מיליון דולר קטנו ב-72.5 מיליון דולר, או 31.0%, בגלל תחרות מוגברת מתמשכת וסביבת המחירים הקשה, למרות גידול כולל בכמויות.
• הרווח הגולמי של 116.5 מיליון דולר קטן ב-66.2 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות היה 72.2% לעומת 78.2%.
• הוצאות המחקר ופיתוח (מו"פ) של 14.7 מיליון דולר קטנו ב-3.3 מיליון דולר, כי ההוצאה שלנו על מו"פ לא מתחלקת באופן שווה בין הרבעונים. המו"פ כאחוז מהמכירות נטו גדל ל-9.1% לעומת 7.7% ברבעון המקביל בשנה שעברה.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 24.2 מיליון דולר גדלו ב-2.0 מיליון דולר.
• ההכנסה התפעולית של 77.6 מיליון דולר קטנה ב-65.0 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 48.1% לעומת 61.0%.
• ההוצאה על מטבע חוץ של 19.6 מיליון דולר גדלה ב-13.7 מיליון דולר לעומת 5.9 מיליון דולר, בעיקר בגלל היחלשות הדולר האמריקני מול הדולר הקנדי בשיעור גבוה יותר מאשר ברבעון המקביל שנה הקודמת.
• ההוצאה על מס של 10.0 מיליון דולר קטנה ב-20.4 מיליון דולר ושיעור המס האפקטיבי השתפר ל-15.5% לעומת 21.7%.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 54.5 מיליון דולר לעומת 109.0 מיליון דולר, קיטון של 55.4 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $1.35 לעומת $2.59.
דגשים בתזרים המזומנים והמאזן
• תזרים המזומנים שהגיע מפעילות היה 72.7 מיליון דולר, לעומת 56.0 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016 .
• המזומנים, כולל פקדונות בנק קצרי מועד וניירות ערך סחירים, גדלו ב-58.2 מיליון דולר ל-1.4 מיליארד דולר.
מר אבהאי גנדי, המנכ"ל הזמני של תרו, אמר: "התוצאות שלנו משקפות את סביבת המחירים הקשה בגנריקה, במיוחד בארה"ב, בגלל תחרות עזה יותר בין היצרנים, נכנסים חדשים לשוק, לחצים מתאגידים של קונים ושיעורי אישור גבוהים יותר במסלול המקוצר (ANDA) של FDA. אנחנו צופים שהלחץ על המחירים הספציפי למוצרים הזה יימשך לתוך העתיד". מר גנדי המשיך: "אנחנו מאמינים שהאסטרטגיה לטווח ארוך שלנו מאוזנת היטב, בגלל עמדת הובלה ברבות ממולקולות המפתח שלנו, צנרת הפיתוח שלנו, המחויבות שלנו לספק מוצרים איכותיים, ויכולות ייצור ושירות לקוחות חזקות".
אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור ארבע בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA):
Ibuprofen Oral Suspension USP (OTC) 100mg/5mL לילדים
Ibuprofen Oral Suspension 100mg/5mL
Betamethasone Valerate Topical Foam 0.12%
Felbamate Oral Suspension USP 600mg/5mL.
לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושלוש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל 6 אישורים זמניים.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות – החזרת הון לבעלי המניות

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש חדשה של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. לפי האישור הזה, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת. ההרשאה לרכישה חוזרת מאפשרת לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. ברבעון החברה רכשה מחדש 80,007
מניות במחיר ממוצע של $106.07. במסגרת תוכנית זאת, בסך הכל, החברה רכשה מחדש 598,972 מניות, ונשארו 187.2 מיליון דולר במסגרת האישור.

הגשת טופס F-20 ל-SEC

ב-21 ביוני 2017 החברה הגישה את הדוח השנתי שלה על גבי טופס F-20 לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 במרץ 2017.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2018. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

דילוג לתוכן