תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2017

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2017.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2017 – לעומת 31 בדצמבר 2016
• המכירות נטו של 155.5 מיליון דולר קטנו ב-64.9 מיליון דולר, כתוצאה מתחרות מוגברת מתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת, במיוחד בארה"ב, למרות גידול בכמויות הכוללות.
• הרווח הגולמי של 102.9 מיליון דולר קטן ב-64.4 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 66.2% לעומת 75.9%.
• הוצאות המחקר ופיתוח (מו"פ) של 17.5 מיליון דולר ירדו במעט לעומת הרבעון המקביל.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה גדלו ב-1.5 מיליון דולר ל-21.8 מיליון דולר.
• העתודה להסדרים והפסדים של 1.9 מיליון דולר ב-2017 התייחסה להסדר בעניין מס על שכר בישראל.
• ההכנסה התפעולית של 61.8 מיליון דולר קטנה ב-67.3 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 39.7% לעומת 58.5%.
• ההכנסה ממטבע זר של 3.7 מיליון דולר קטנה ב-14.8 מיליון דולר לעומת 18.5 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהתחזקות הדולר הקנדי לעומת הדולר האמריקני.
• ההכנסות האחרות של 0.6 מיליון דולר קטנו ב-8.4 מיליון דולר, בעיקר בגלל המכירה של Keveyis בדצמבר 2016.
• ההוצאה על מיסים גדלה ב-33.9 מיליון דולר ל-54.4 מיליון דולר והביאה לשיעור מס אפקטיבי של 76.6% לעומת 12.8%. ההפרשה למיסים ברבעון הנוכחי כוללת הוצאה של 38.0 מיליון דולר בגלל ההשפעה המוערכת של המדידה מחדש של נכס המיסים הנדחים הנקיים המוערך של החברה ב-31 בדצמבר 2017, כתוצאה מחוק הקיצוץ במיסים והמשרות. ללא ההשפעה בגלל המדידה מחדש החד פעמית, ההוצאה של החברה על מיסים הייתה בערך 16.4 מיליון דולר ושיעור המס האפקטיבי היה בערך 23.1% ברבעון הנוכחי.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 18.0 מיליון דולר לעומת 139.8 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $0.45 לעומת $3.42 בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. ללא ההשפעה של המדידה מחדש החד פעמית של המיסים שהוזכרה לעיל, ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 54.8 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של $1.37.

דגשים בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2017 – לעומת 31 בדצמבר 2016
• המכירות נטו של 486.7 מיליון דולר קטנו ב-196.3 מיליון דולר, כתוצאה מתחרות מוגברת מתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת, למרות גידול בכמויות הכוללות.
• הרווח הגולמי של 344.6 מיליון דולר קטן ב-182.8 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 70.8% לעומת 77.2%.
• הוצאות המו"פ של 50.1 מיליון דולר ירדו במעט לעומת השנה שעברה.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 64.4 מיליון דולר גדלו ב-1.0 מיליון דולר.
• ההכנסה התפעולית של 228.2 מיליון דולר קטנה ב-185.0 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 46.9% לעומת 60.5%.
• ההכנסה מריבית והכנסות פיננסיות אחרות של 14.0 מיליון דולר גדלה ב-3.2 מיליון דולר.
• הוצאה בגלל מטבע זר של 48.5 מיליון דולר ב-2017 לעומת הכנסה של 26.0 מיליון דולר ב-2016 – השפעה שלילית של 74.5 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהתחזקות הדולר הקנדי לעומת הדולר האמריקני.
• ההכנסות האחרות של 1.4 מיליון דולר קטנו ב-9.0 מיליון דולר, בעיקר בגלל המכירה של Keveyis בדצמבר 2016.
• ההוצאה על מיסים קטנה ב-15.2 מיליון דולר ל-71.3 מיליון דולר, אבל שיעור המס האפקטיבי עלה ל-36.5% לעומת 18.8%. ללא ההשפעה של המדידה מחדש החד פעמית של מיסים, ההוצאה על מיסים הייתה בערך 33.3 מיליון דולר, קיטון של 53.2 מיליון דולר, ושיעור המס האפקטיבי היה בערך 17.0.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 124.9 מיליון דולר לעומת 373.4 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $3.10 לעומת $8.99. ללא ההשפעה של המדידה מחדש החד פעמית של מיסים, ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 161.7 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של $4.01.
עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "כפי שידוע לכל ואנחנו אמרנו כל הזמן, בענף הגנריקה נמשכים סביבת מחירים מאוד קשה ולחצים תחרותיים, שמשתקפים בביצועים הפיננסיים שלנו. למרות זאת, אנחנו ממשיכים להשקיע בצנרת המו"פ שלנו ולפתח יוזמות אחרות שימשיכו לשמור על מצבנו הטוב בשוק".
דגשים בתזרים המזומנים והמאזן
• תזרים המזומנים שהגיע מפעילות בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2017 היה 225.8 מיליון דולר, לעומת 320.5 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016.
• נכון ל-31 בדצמבר 2017, המזומנים, כולל פקדונות בנק קצרי מועד וניירות ערך סחירים, גדלו ב-148.6 מיליון דולר ל-1.6 מיליארד דולר מ-31 במרץ 2017. המזומנים משקפים את ההשפעה בסך 54.9 מיליון דולר של הרכישות מחדש של מניות על ידי החברה בשנת הכספים הנוכחית.

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורי ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור ארבע בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA):
Clindamycin Phosphate and Benzoyl Peroxide Gel, 1.2%/5%, Butenafine Hydrochloride Cream, 1%, Fexofenadine Hydrochloride Oral Suspension 30 mg/5 mL, and Adapalene and Benzoyl Peroxide Gel, 0.1% / 2.5%.
לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל שישה אישורים זמניים.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות – החזרת הון לבעלי המניות

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש חדשה של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. לפי האישור הזה, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. האישור לרכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. ב-7 בנובמבר 2017 מועצת המנהלים האריכה את התוכנית לרכישה חוזרת של מניות בשנה אחת.

בשנת הכספים הנוכחית, עד 31 בינואר 2018, החברה רכשה מחדש 671,300 מניות במחיר ממוצע של $104.36. במסגרת תוכנית זאת, בסך הכל, החברה רכשה מחדש 1,190,265 מניות, ונשארו 125.7 מיליון דולר במסגרת האישור.
אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2018. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו
הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני
עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

דילוג לתוכן