תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2017

הותורן, ניו יורק, 7 בנובמבר 2017, (BUSINESS WIRE):
תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017.
דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2017 – לעומת 30 בספטמבר 2016
• המכירות נטו של 169.9 מיליון דולר קטנו ב-58.9 מיליון דולר, או 7.9%, כתוצאה של המשך התחרות המוגברת וסביבת המחירים המאתגרת, למרות גידול קל בכמויות.
• הרווח הגולמי של 125.1 מיליון דולר קטן ב-52.2 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 73.6% לעומת 77.5%.
• הוצאות המחקר ופיתוח (מו"פ) גדלו ב-3.2 מיליון דולר ל-18.0 מיליון דולר.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה קטנו ב-2.5 מיליון דולר ל-18.3 מיליון דולר.
• ההכנסה התפעולית של 88.8 מיליון דולר קטנה ב-52.8 מיליון דולר, או 52.3% מהמכירות נטו לעומת 61.9%.
• ההכנסה הנקייה הושפעה לרעה על ידי תנודה של 46.0 מיליון דולר בשערי מט"ח מהכנסה של 13.4 מיליון דולר ב-2016 להוצאה של 32.6 מיליון דולר ב-2017, בעיקר כתוצאה מהחוזק של הדולר הקנדי מול הדולר האמריקני.
• ההוצאה על מיסים של 6.9 מיליון דולר קטנה ב-28.7 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של 11.5% לעומת 22.3%.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 52.4 מיליון דולר לעומת 123.7 מיליון דולר, קיטון של 71.3 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $1.30 לעומת $3.00.
דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 – בהשוואה ל-30 בספטמבר 2016
• המכירות נטו של 331.2 מיליון דולר קטנו ב-131.3 מיליון דולר, כתוצאה של המשך התחרות המוגברת וסביבת המחירים המאתגרת, למרות גידול בכמויות.
• הרווח הגולמי של 241.7 מיליון דולר קטן ב-118.4 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 73.0% לעומת 77.8%.
• הוצאות המחקר ופיתוח של 32.7 מיליון דולר נשארו בהתאם להוצאות בשנה הקודמת, כשכל הפעילויות שלנו, כולל מחקרים קליניים, מתקדמים לפי התוכנית.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות והנהלה נשארו יחסית ללא שינוי, 42.6 מיליון דולר.
• ההכנסה התפעולית של 166.4 מיליון דולר קטנה ב-117.8 מיליון דולר, או 50.2% מהמכירות נטו לעומת 61.4%.
• ההכנסה הנקייה הושפעה לרעה על ידי תנודה של 59.7 מיליון דולר בשערי מט"ח מהכנסה של 7.5 מיליון דולר ב-2016 להוצאה של 52.2 מיליון דולר ב-2017, בעיקר כתוצאה מהחוזק של הדולר הקנדי מול הדולר האמריקני.
• ההוצאה על מיסים של 16.9 מיליון דולר קטנה ב-49.1 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של 13.6% לעומת 22.0%.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 106.9 מיליון דולר לעומת 233.6 מיליון דולר, קיטון של 126.7 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $2.65 לעומת $5.59.
מר עודאי בלדוטה, המנכ"ל של תרו, אמר: אנחנו ממשיכים להתמודד עם הקשיים בענף – גידול בעוצמת התחרות, לחצים מתאגידים של קונים ושיעורי אישור גבוהים יותר במסלול המקוצר (ANDA) של FDA. כדי לספק ביצועים ארוכי טווח וצנרת פיתוח של מוצרים איכותיים, אנחנו ממשיכים להשקיע במו"פ. בנוסף, לאור מצב המזומנים החזק שלנו, נמשיך לחפש ולהעריך הזדמנויות פיתוח עסקי שמתאימות ליעדים התפעוליים והפיננסיים שלנו".
דגשים בתזרים המזומנים והמאזן
• תזרים המזומנים שהגיע מפעילות בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 היה 138.7 מיליון דולר, לעומת 192.7 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 .
• נכון ל-30 בספטמבר 2017, המזומנים, כולל פקדונות בנק קצרי מועד וניירות ערך סחירים (לטווח קצר ולטווח ארוך), גדלו ב-83.3 מיליון דולר ל-1.5 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ 2017. המזומנים משקפים את ההשפעה של 40.4 מיליון דולר מהרכישות מחדש של מניות על ידי החברה
האישורים של FDA ובקשות לאישורים
החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשה לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Dapsone Gel, 5%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושתיים בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל 5 אישורים זמניים.

מדיניות החברה לגבי שכר נושאי משרה
ב-9 בפברואר 2017 מועצת המנהלים של תרו, על סמך ההמלצות של ועדת השכר שלה, ובהתאם לסעיף 276A(c) של חוק החברות, אישרה גרסה מחודשת של מדיניות החברה לגבי שכר נושאי משרה ("המדיניות"). האישור הזה נתן למדיניות תוקף עד שבעלי המניות של תרו יוכלו לשקול אותה מחדש באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של 2017.
ב-7 בנובמבר 2017 מועצת המנהלים בחרה, בהמלצת ועדת השכר של תרו, להאריך את האישור שלה למדיניות עד האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של 2018 כדי לאפשר זמן נוסף לטיפול במשוב מבעלי מניות שונים.
התוכנית לרכישה חוזרת של מניות – החזרת הון לבעלי המניות

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. לפי אישור זה, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. האישור לרכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות.

בשנת הכספים הנוכחית, עד 31 באוקטובר 2017, החברה רכשה מחדש 410,664 מניות במחיר ממוצע של $103.79. במסגרת התוכנית הזאת, בסך הכל, החברה רכשה מחדש 929,629 מניות, ונותרו 153.1 מיליון דולר במסגרת האישור. ב-7 בנובמבר 2017 מועצת המנהלים האריכה את התוכנית לרכישה חוזרת של מניות בשנה אחת.
שיחת וועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 8 בנובמבר 2017).
כפי שפורסם כבר, החברה תערוך שיחת וועידה על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום רביעי, 8 בנובמבר 2017, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:
• מספר חיוג חינם למשתתפים: +1 (844) 421-0601 זיהוי: 4298818
• מספר חיוג בינ"ל למשתתפים: +1 (716) 247-5800 זיהוי: 4298818
• שידור אינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com.
כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com.
החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.
הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה,
הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2018. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

דילוג לתוכן