תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2016

הותורן, ניו יורק, 9 בנובמבר 2016, (BUSINESS WIRE):
תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016.
דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2016 – לעומת 30 בספטמבר 2015
• המכירות נטו של 228.8 מיליון דולר גדלו ב-16.7 מיליון דולר, או 7.9%, בגלל גידול בכמויות בעסקי הגנריקה בארה"ב. המכירות נטו ב-2015 הושפעו לרעה מהוצאה של 19.6 מיליון דולר כדי למלא התחייבויות חוזיות שקשורות בהתאמות מחירים. על בסיס פרופורמה, אחרי התאמת המכירות נטו ב-2015 להפרשה להגנה על המחירים, המכירות נטו קטנו ב-1.2%.
• הרווח הגולמי של 177.3 מיליון דולר גדל ב-8.5 מיליון דולר או 5.1%.
• הוצאות המחקר ופיתוח (מו"פ) קטנו ב-3.9 מיליון דולר ל-14.8 מיליון דולר כשכל הפעילויות שלנו, כולל מחקרים קליניים, ממשיכות לפי התוכנית כי ההוצאה על מו"פ לא מתחלקת באופן שווה בין הרבעונים.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה קטנו ב-3.2 מיליון דולר ל-20.9 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה של קיטון בהוצאות השיווק של Keveyis.
• ההכנסה התפעולית גדלה ב-16.6 מיליון דולר ל-141.6 מיליון דולר, או 61.9% מהמכירות נטו לעומת 58.9%.
• ההכנסה ממטבע זר קטנה ב-21.5 מיליון דולר מ-34.9 מיליון דולר ל-13.4 מיליון דולר.
• ההוצאה על מס, 35.6 מיליון דולר, גדלה ב-5.1 מיליון דולר.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 123.7 מיליון דולר לעומת 133.3 מיליון דולר, גידול של 9.7 מיליון דולר, כי הגידול בהכנסה התפעולית קוזז על ידי הקיטון בהכנסה ממטבע זר וגידול בהוצאה על מס, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה 3.00$ לעומת 3.11$.
דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 – בהשוואה ל-30 בספטמבר 2015
• המכירות נטו של 462.6 מיליון דולר גדלו ב-35.2 מיליון דולר, או 8.2%, עם גידול בכמויות, בעיקר בגלל גידול בכמויות בעסקי הגנריקה שלנו בארה"ב. על בסיס פרופורמה, אחרי התאמה להפרשה להגנה על המחירים ב-2015, הגידול במכירות נטו היה 2.4%.
• הרווח הגולמי גדל ב-19.5 מיליון דולר ל-360.1 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 77.8% לעומת 79.7%.• הוצאות המו"פ של 32.8 מיליון דולר התאימו להוצאות בשנה שעברה.
• הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה קטנו ב-3.8 מיליון דולר ל-43.1 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה של קיטון בהוצאה על Keveyis.
• ההכנסה התפעולית גדלה ב-24.8 מיליון דולר ל-284.2 מיליון דולר, או 61.4% מהמכירות נטו לעומת 60.7%.
• ההכנסה ממטבע זר קטנה ב-23.2 מיליון דולר מ-30.7 מיליון דולר ל-7.5 מיליון דולר.
• ההוצאה על מס, 66.0 מיליון דולר, גדלה ב-5.5 מיליון דולר.
• ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 233.6 מיליון דולר לעומת 237.0 מיליון דולר, קיטון של 3.4 מיליון דולר, כי הגידול בהכנסה התפעולית קוזז על ידי הקיטון בהכנסה ממטבע זר וגידול בהוצאה על מס, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה 5.59$ לעומת 5.54$.
מר קאל סונדרם, מנכ"ל תרו, אמר: "אנחנו מרוצים מהמכירות והביצועים התפעוליים החזקים שלנו לנוכח עוצמה תחרותית גדלה ולחצים על המחירים. המכירות של המוצרים החדשים שלנו עמדו ציפיות שלנו, ובכמה מקרים עלו עליהן, וזה עזר לקזז את הקיטון במכירות שנובע מהשחיקה במחירים של מוצרים קיימים. אנחנו ממשיכים להתמקד בבניית צנרת המו"פ שלנו כדי לרשום ביצועים ארוכי טווח בני קיימא".
דגשים בתזרים המזומנים והמאזן • תזרים המזומנים שהגיע מפעילות בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 היה 192.7 מיליון דולר, לעומת 129.3 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2015 .
• נכון ל-30 בספטמבר 2016, המזומנים, כולל פקדונות בנק קצרי מועד וניירות ערך סחירים, קטנו ב-319.2 מיליון דולר ל-909.5 מיליון דולר לעומת 31 במרץ 2016, בעיקר בגלל ההשפעה בסך 240.6 מיליון דולר של הרכישות מחדש של מניות על ידי החברה, וגידול של 251.3 מיליון דולר בפקדונות בנק ארוכי טווח.
אישורים של FDA ובקשות לאישורים
החברה קיבלה לאחרונה אישורי ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשה לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA) של Naftifine Hydrochloride Cream USP, 1%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA.
התוכנית לרכישה מחדש של מנית
ב-19 באוגוסט 2016 החברה הודיעה על השלמת הרכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. החברה רכשה מחדש1,801,099 מהמניות הרגילות שלה בעסקאות בשוק הפתוח, בהתאם לתוכנית לפי סעיף 10b5-1, במחיר ממוצע של $138.80 למניה, כמתואר
תקופה מספר כולל של מניות שנרכשו כחלק מהתוכנית הנוכחית המחיר הממוצע ששולם למניה
17 במרץ 2016 – 31 במרץ 2016 67,339 $140.30
1 באפריל 2016 – 30 באפריל 2016 117,515 $141.46
1 במאי 2016 – 31 במאי 2016
552,474 $134.86
1 ביוני 2016 – 30 ביוני 2016 290,298 $142.32
1 ביולי 2016 – 31 ביולי 2016
318,080 $141.28
1 באוגוסט 2016 – 18 באוגוסט 2016 455,393 $138.71סך הכל 1,801,099 $138.80

הודעה על מינוי חדש
ב-3 באוקטובר 2016 תרו הודיעה על המינוי של מריאנו בלגואר לסגן נשיא, סמנכ"ל כספים וסמנכ"ל חשבונאות. למר בלגואר יש קרוב לעשרים שנות ניסיון כמנהל בכיר בכספים בחברות גלובליות כגון Novartis Consumer Health, נסטלה ותפקידו האחרון היה בחטיבת התיק האסטרטגי הגלובלי של Henry Schein.
ב-6 בביולי החברה הודיעה שהמנכ"ל שלה, מר קאל סונדרם, מתכוון להתפטר מתפקידו כמנכ"ל עד סוף השנה הקלנדרית הנוכחית. מועצת המנהלים של תרו, בעזרת מר סונדרם, מנהלת חיפוש אחר המחליף שלו.
שיחת וועידה על הרווח (08:30 שעון החוף המזרחי, 9 בנובמבר 2016).
כפי שפורסם כבר, החברה תערוך שיחת וועידה על הרווח בשעה 08:30 שעון החוף המזרחי ביום רביעי, 9 בנובמבר 2016, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:
• מספר חיוג חינם למשתתפים: +1 (844) 421-0601 זיהוי: 10641252
• מספר חיוג בינ"ל למשתתפים: +1 (716) 247-5800 זיהוי: 10641252
• שידור אינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.comכדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com. השמעה חוזרת של האודיו תהיה זמינה במשך שנים עשר (12) יום אחרי השיחה.
החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.
אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2017.
למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

דילוג לתוכן