ריוורה (ReVera), חברה בבעלות נובה, מקבלת הזמנה לפתרון X-Ray מתקדם מיצרן זיכרונות מוביל

מספר הזמנותהתקבלולאחרונה מיצרני זיכרונות מובילים.

צבר ההזמנותמאמתאת ציפיות הסינרגיה מהרכישהומייצרזרםהכנסותמשמעותילנובה.
 

רחובות, 27 באפריל, 2015 – ריוורה (ReVera) ,חברה בבעלות נובהמכשירימדידה (ת"א: נובה; נאסד"ק:(NVMI, ספקיתמובילהוחדשניתשלפתרונותמדידהואפיוןחומריםלתהליכיבקרהמתקדמיםעבור תעשיית המוליכיםלמחצה, הודיעההיוםכייצרן זיכרונות מובילבאסיה, הזמיןמכונתIIIVeraFlex, מערכתמדידהעצמאיתבטכנולוגייתX-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). הזמנהזומתווספתלצברהזמנותשהתקבללאחרונהמיצרני זיכרונות מובילים. המערכותישולבובקווייצורמתקדמיםשל שבבי זיכרון מסוגDRAM  ו3D NAND.

מכונת ה- VeraFlex III XFמשלבתיכולותXPSמתקדמותעםערוץמדידהייחודימסוגLE XRFכדילתתמענה מתקדם לאתגרי המטרולוגיה השונים בדורות הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בתחומיה- Logicוה- Memory. ה-VeraFlex III XFהינהדורשלישיבסדרתמערכותה  VeraFlexאשרמוטמעותאצלמרבית  יצרניהמוליכיםלמחצהבעולם.

"חיזוקמעמדהשלנובהבקרב יצרני הזיכרונות מהווהמטרהמרכזיתעבורנוואניבטוחכיהפתרונותשל ריוורה יהוומרכיבחשובבהגשמתמטרהזו", אמרגליןדיוויס, נשיא ריוורה (ReVera). " ההצלחותהאחרונות שלנו ,עםקבלת מספר הזמנות מיצרני זיכרונות מובילים ,מהוותהוכחהלכך שהשוק מאמץ אתפתרונותה- X-RayהמתקדמיםשלנובייצורשבביDRAMו- VNAND מורכבים. הזמנה זו מהווהעדותלצורךהגדלבשילובמערכותמתקדמות למדידת חומריםבתהליכיהייצור המורכבים ביותר כדילתתמענהלאתגרים השונים במהלך ייצור שבבי זיכרון".

דילוג לתוכן