רדקום מדווחת על תוצאות רבעון רביעי ושנת 2017

• הכנסות של 10.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי – גידול של 32% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
• הכנסות שיא של 37.2 מיליון דולר בשנת 2017 – גידול של 26% לעומת שנת 2016
• מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר בהיקף של 62.6 מיליון דולר, ללא חוב

דגשים לתוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי 2017
• הכנסות: היקף ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכם ב-10.6 מיליון דולר, גידול של 32% בהשוואה ל-8.0 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.

• רווח נקי: הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-2.3 מיליון דולר או 17 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד נקי על בסיס GAAP של 0.7 מיליון דולר או 6 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2016.

• רווח נקי על בסיס Non-GAAP: הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP ברבעון הרביעי הסתכם ב-2.7 מיליון דולר, או 21 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס Non-GAAP של 0.4 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2016.

תוצאות הרבעון הרביעי של 2017 על בסיס GAAP ו-Non-GAAP כוללות השתתפות בהוצאות של 1.1 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא הנובעת ממענקים שהתקבלו מהרשות לחדשנות בישראל (לשעבר משרד המדען הראשי), בהשוואה ל-552 אלף דולר או 5 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2016.

• מזומנים: נכון ליום 31 בדצמבר, 2017, היו בידי החברה מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר בהיקף של 62.6 מיליון דולר, ללא חובות.

דילוג לתוכן