סומוטו מפרסמת תוצאות מקדמיות לרבעון הראשון לשנת 2018

סומוטו מפרסמת תוצאות מקדמיות לרבעון ראשון 2018: ההכנסות צפויות להסתכם בכ- 11.5-12.0 מיליון דולר
ה- EBITDA צפויה להסתכם בכ- 2.0-2.4 מיליון דולר. לחברה קופת מזומנים בסך 15 מיליון דולר

אסף יצחיאק, מ"מ מנכ"ל סומוטו וסמנכ"ל הכספים: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2018, בו המשכנו להגדיל את הוצאות המכירה והשיווק בגין הפצת מוצרי החברה וזאת לאור שיעורי הריווחיות אותם אנו מזהים בפעילות זו. כמו כן, ברבעון זה השלמנו מיזוג פעילויות הפרסום בוידיאו בחברה, תוך התאמת כוח האדם לפעילות, מתוך מטרה לשפר את רווחיות התחום. תוצאות המיזוג החלו לבוא לידי ביטוי כבר ברבעון הראשון ויבואו לידי ביטוי מלא ברבעונים הבאים בשנת 2018, יש לציין כי תחום הפרסום בוידאו מאופיין בעונתיות וכי הרבעון הראשון נחשב כרבעון החלש ביותר בשנה בתחום פעילות זה. לאור נזילות גבוהה, התזרים החיובי המשמעותי ואסטרטגית הצמיחה של החברה, אנחנו ממשיכים לבחון רכישת פעילויות סינרגטיות בתחומים משיקים לליבת הפעילות."

סומוטו (ת"א: סמטו), חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, המתמחה בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC, Android ו-iOS, מדווחת על הערכותיה בדבר תוצאות מקדמיות שאינן מבוקרות ואינן סקורות עבור הרבעון הראשון של שנת 2018. להערכת החברה, סך ההכנסות ברבעון הראשון של 2018 צפויות להסתכם בטווח שבין 11.5-12.0 מיליון דולר. עוד מצפה החברה ל-EBITDA בטווח שבין 2.0-2.4 מיליון דולר ברבעון זה המהווה 18.7% מההכנסות.

תחזית ממוצע הטווח משקפת עלייה של כ-10% ב- EBITDAוירידה של כ- 18% בהכנסות החברה בהשוואה לרבעון הרביעי לשנת 2017. העלייה כאמור ב – EBITDA הינה על אף גידול של כ- 1.3 מיליון דולר בין התקופות האמורות בגין הוצאות מכירה ושיווק בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות במגזר הפצת האפליקציות אשר ההוצאות בגינן נרשמות בעת התהוותן וההכנסות מתהוות לאורך זמן.

במהלך הרבעון הראשון של 2018 השלימה החברה תוכנית התייעלות מקיפה בתחום הוידיאו שכללה התאמת מסגרת הוצאות והתמקדות בתחומי הפעילות הרווחיים יותר בחברה. החברה מציינת כי השפעת התוכנית השפיעה לחיוב באופן חלקי בלבד ברבעון הראשון של 2018 ותבוא לידי ביטוי מלא ברבעונים הבאים של 2018.

יתרת המזומנים ושווי המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים עמדה על כ- 15 מיליון דולר, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על כ- 10.7 מיליון דולר, קיטון של כ- 1.5 מיליון דולר בהשוואה ליתרה נטו בסך של כ- 12.2 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2017. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי וחיובי מפעילות שוטפת. ברבעון זה, אף שילמה החברה תשלומים של כ- 2.5 מיליון דולר בגין תשלומים מבוססי עמידה ביעדים בקשר עם רכישת מימ וידאו וכן כ- 3.7 מיליון ש"ח בגין רכישת מניות עצמית – סך התשלומים מסתכמים לכ-3.6 מיליון דולר.

הוצאות המכירה והשיווק כוללות בעיקרן הוצאות בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות. ברבעון בראשון של שנת 2018 חלה עליה של כ- 1.3 מיליון דולר, גידול של 87%, בהוצאות אלה בהשוואה לרבעון הרביעי לשנת 2017, וזאת לאור המשך גידול הפרסום דרך קמפיינים קיימים וחדשים. יש לציין כי ההוצאות האמורות נזקפות לרווח וההפסד במועד התהוותן וההכנסות נרשמות לאורך זמן.

החברה מכריזה על פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת לפרסום בוידיאו, שפותחה על ידי סומוטו, והמיועדת לקצר באופן משמעותי את הקשר בין מפרסם לבעל האתר, עם שקיפות מירבית ויצירת ערך משמעותית למפרסמים ולבעלי שטחי הפרסום.

 

דילוג לתוכן