סומוטו מעלה את תחזיתה לרבעון הרביעי 2016 וצופה צמיחה שנתית של 75% ב-EBITDA

סומוטו מצפה לתוצאות חזקות ברבעון הרביעי ולשנת 2016:
החברה מפרסמת תוצאות מקדמיות – עומדת ביעדי הצמיחה האסטרטגיים ומצפה לזינוק חד בהכנסות וברווחים לשנה

מר בן גירון, מנכ"ל סומוטו: "שנת 2016 צפויה להסתיים עם הכנסות שיא בטווח שבין 50.6 ל- 51.6 מיליון דולר ו-EBITDA בטווח שבין 16.4 ל- 16.7 מיליון דולר. אנו פועלים להגיע לקצב הכנסות שנתי של כ-100 מיליון דולר כבר במהלך 2017. בשנה זו חילקנו דיבדנדים שהסתכמו ל- 2 מיליון דולר, המשקפים תשואת דיבידנד של כ- 4%"

• נתונים במיליוני דולרים. ההכנסות ו- EBITDA לשנת 2016 בגרף לעיל משקפות תוצאות בפועל של תשעה חודשים ראשונים ל- 2016 וממוצע טווח הכנסות ו- EBITDA לרבעון רביעי ל- 2016, ע"פ תוצאות מקדמיות.

רמת החייל, 15 בינואר 2017 – סומוטו (ת"א: סמטו), חברת תוכנה גלובלית המתמחה בשיווק באינטרנט, פרסום בווידאו, פרסום במובייל ובאספקת שירותי הפצה של תוכנות ואפליקציות בסביבת PC Win, PC Mac, Mobile Android ו-Mobile iOS, מדווחת על הערכותיה בדבר תוצאות מקדמיות שאינן מבוקרות ואינן סקורות עבור הרבעון הרביעי ושנת 2016 כולה.
מר בן גירון, מנכ"ל סומוטו: "אנו צופים כי שנת 2016 תסתיים עם הכנסות שיא בטווח שבין 50.6 ל- 51.6 מיליון דולר המשקפות גידול של לפחות 71% בהשוואה לתוצאות- 2015, ו-EBITDA בטווח שבין 16.4 ל- 16.7 מיליון דולר המהווה גידול של לפחות 75% לעומת תוצאות 2015. התוצאות ממחישות את הצלחת האסטרטגיה שלנו לצמיחה מהירה בהכנסות ובריווחיות, גם באמצעות רכישות, ולגיוון מקורות ההכנסה – תוך הפחתת התלות בפעילות ההפצה ומוניטיזציית האפליקציות. המיקוד בשוק הפרסום בוידיאו, והצלחת הרכישות שביצענו בתחום זה, איפשרו לנו לעמוד ביעד האסטרטגי עליו הצהרנו בתחילת 2016, לפיו מרבית הכנסות החברה יגיעו מתחום הפרסום בוידיאו והמובייל עד סוף 2016, באופן שכבר ברבעון הרביעי של שנה זו כ- 65% מהכנסות החברה נבעו מתחומי פעילות אלה."
להערכת החברה, סך ההכנסות ברבעון הרביעי 2016 צפויות להסתכם בטווח שבין 19-18 מיליון דולר, מעל תחזיתה הקודמת להכנסות בטווח שבין 18-17 מיליון דולר. עוד מצפה החברה ל-EBITDA בטווח שבין 4.6 – 4.9 מיליון דולר ברבעון זה, בתוך טווח תחזיותיה הקודמות ל-EBITDA. התחזית המעודכנת משקפת עלייה של לפחות 168% בהכנסות ושל לפחות 119% ב-EBITDA לעומת 6.7 מיליון דולר ו- 2.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בהתאמה. כמו כן תוצאות רבעון זה משקפות עליה של לפחות 55% בהכנסות ושל לפחות 25% ב- EBITDA לעומת 11.6 מיליון דולר ו-3.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016, בהתאמה.
עבור שנת 2016 כולה, צופה החברה הכנסות בטווח שבין 50.6 ל- 51.6 מיליון דולר, עם EBITDA בטווח שבין 16.4 ל- 16.7 מיליון דולר. תחזית זאת משקפת עלייה של לפחות 71% בהכנסות ושל לפחות 75% ב-EBITDA לעומת תוצאות שנת 2015.
"השילוב בין הניסיון והידע בתחום השיווק המקוון והיכולות הפיננסיות של סומוטו לבין יתרונות החברות הנרכשות מאפשר מימוש הפוטנציאל שלהן ומוביל להאצה של קצב צמיחתן. סומוטו ממשיכה לפעול להעמקת פעילותה בתחום הפרסום הדיגיטלי בוידיאו ובמובייל, אותו אנו מזהים כמנוע צמיחה משמעותי לשנים הקרובות, וזאת על רקע המשך הסטת תקציבי פרסום בהיקפים גבוהים מהמדיה המסורתית לתחום זה.
"אנו נהנים ממגמת הצמיחה ארוכת הטווח בתחום, הן באמצעות פעילות עסקית אורגנית והטמעה מוצלחת של החברות שרכשנו במהלך השנה, והן באמצעות המשך איתור רכישות פוטנציאליות של חברות צמיחה רווחיות, בעלות פעילות סינרגטית. אנו פועלים כך שקצב הכנסות החברה יגיע לכ- 100 מיליון דולר בשנה כבר במהלך שנת 2017", אמר מר גירון.
תחזיות החברה בקשר לתוצאות פעילותה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2016 ולשנת 2016 בכלל, וכן תחזיתה לגבי קצב הכנסות החברה בשנת 2017, כמפורט לעיל, הינן תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968 – בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 35 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015.

 

דילוג לתוכן