סומוטו מדווחת על עמידה ביעדיה האסטרטגיים והפיכתה לחברת פרסום בווידאו ובמובייל מובילה.

סומוטו מציגה המשך צמיחה ועמידה ביעד של 50% הכנסות מפרסום בווידאו ובמובייל ומפרסמת תחזית לרבעון הרביעי של 2016 וזאת לאור רכישת Meme:

הערכות החברה ביחס לתוצאות מקדמיות עבור הרבעון השלישי של שנת 2016 צופות הכנסות רבעוניות בטווח של 11.3-11.6 מיליון דולר ו – EBITDA ברבעון בטווח של 3.4-3.7 מיליון דולר
בנוסף מפרסמת סומוטו תחזית לרבעון רביעי של שנת 2016 לאור רכישת Meme Video הצפויה להשפיע באופן מהותי על תוצאות הרבעון: הכנסות החברה ברבעון ינועו בין 17-18 מיליון דולר וה- EBITDA תהיה בטווח של 4.6-5.1 מיליון דולר
על פי הערכות אלו, ההכנסות לשנת 2016 של החברה צפויות להגיע לטווח של 49.3-50.6 מיליון דולר ו- EBITDA בטווח 16.1-17 מיליון דולר
*ההכנסות ו- EBITDA לשנת 2016 בגרף לעיל משקפות תוצאות בפועל של מחצית ראשונה 2016 וממוצע טווח הכנסות לרבעון שלישי, ע"פ תוצאות מקדמיות, וממוצע תחזית לרבעון רביעי של 2016.

רמת החייל, 18 באוקטובר, 2016, סומוטו לימיטד (ת"א: סמטו), חברת תוכנה גלובלית המתמחה בשיווק באינטרנט, פרסום בווידאו, פרסום במובייל ובאספקת שירותי הפצה של תוכנות ואפליקציות בסביבת PC Win, PC Mac, Mobile Android ו-Mobile iOS, מדווחת על הערכותיה בדבר תוצאות מקדמיות שאינן מבוקרות ואינן סקורות עבור הרבעון השלישי של שנת 2016. להערכת החברה, סך ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2016 עמדו בטווח של 11.3-11.6 מיליון דולר, המשקף צמיחה של 82%-87% בהשוואה לרבעון שלישי של שנת 2015, ו-EBITDA בטווח של 3.4-3.7 מיליון דולר (המהווה כ- 30.1%-31.9% מהמחזור), המשקף צמיחה של 79%-95%, בהשוואה לרבעון שלישי של שנת 2015.
בנוסף מפרסמת סומוטו תחזית לרבעון רביעי של 2016 לאור רכישת Meme Video המשפיעה באופן מהותי על תוצאות הרבעון: סך הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2016 ינועו בטווח של 17-18 מיליון דולר, המשקף צמיחה של 154%-169%, בהשוואה לרבעון רביעי של שנת 2015, ו- EBITDA בטווח של 4.6-5.1 מיליון דולר (המהווה כ- 27.1%-28.3% מהמחזור), המשקף צמיחה של 119%-143%, בהשוואה לרבעון רביעי של שנת 2015.
על פי הערכות ותחזיות אלו, ההכנסות השנתיות של החברה עשויות להגיע לטווח של 49.3-50.6 מיליון דולר, המשקף צמיחה של 66%-71%, בהשוואה לשנת 2015, ו- EBITDA בטווח 16.1-17.0 מיליון דולר (כ- 32.8%-33.5% מהמחזור), המשקף צמיחה של 72%-80%, בהשוואה לשנת 2015.
עוד מציינת החברה כי נכון לסוף חודש ספטמבר של שנת 2016, החברה מעריכה כי יתרת המזומנים, לרבות מזומנים מוגבלים הסתכמה לכ- 10.6 מיליון דולר, והמזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) על כ- 4.4 מיליון דולר.
מתחילת שנת 2016 החברה חילקה דיבידנד של 1 מיליון דולר לבעלי מניותיה.

בן גירון, מנכ"ל סומוטו: "הערכות המקדמיות לרבעון שלישי של 2016 ממחישות את מימוש האסטרטגיה העיסקית של החברה שכוללת גיוון מקורות ההכנסה, גידול מהיר בהכנסות, זאת על ידי צמיחה אורגנית לצד רכישות אטרקטיביות בתחום השיווק באינטרנט. בתחילת השנה הצבנו יעד כי כ-50% מההכנסות יהיו מתחום הפרסום בוידיאו והמובייל כבר בשנה זו, כך שעל סמך התוצאות המקדמיות, כבר ברבעון שלישי של שנה זו השגנו יעד זה.
כמו כן, בשלהי הרבעון השלישי השלמנו את רכישת Meme המהווה רכישה אסטרטגית ומהותית. לאור השפעת הרכישה אנו מעריכים כי נציג עלייה בולטת בהכנסות השנתיות עם תמהיל שנוטה בעיקרו להכנסות מתחום הפרסום בוידיאו והמובייל, זאת לצד נטייה של הרבעון הרביעי להיות חזק יחסית, בתחום זה.
בראייה כוללת, אנו ממשיכים להיות עדים להסטת תקציבי פרסום בהיקפים גבוהים מהמדיה המסורתית לתחום הפרסום וידיאו ומעריכים כי זו מגמה הצפויה להימשך בשנים הקרובות, כך שהעלייה בהכנסות צפויה לתרום להצפת ערך משמעותית לבעלי המניות של סומוטו".
יודגש, כי הערכות ראשוניות של החברה בקשר עם תוצאות פעילותה הלא מבוקרות והלא סקורות לרבעון השלישי של שנת 2016 וכן תחזיות החברה בקשר לתוצאות פעילותה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2016 ולשנת 2016 בכלל, כמפורט לעיל, הינן תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך

התשכ"ח 1968- בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 35 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015.

דילוג לתוכן