אסף יצחיאק, מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של סומוטו

סומוטו מדווחת על עלייה של 26% ב- EBITDA ושל 6.7% בהכנסות הרבעון השני 2018

 

 

החברה מציגה המשך שיפור בתוצאות מגזר הפצת האפליקציות ושיפור מתמשך ברווחיות בתחום הפרסום בוידאו

 

"תחום הפרסום בוידיאו מציג צמיחה ושיפור ברווחיות, ותחום הפצת האפליקציות ממשיך להוות עוגן מרכזי ולייצר לחברה הכנסות ורווחים גבוהים. אנו ממשיכים לחזק את המיצוב התחרותי שלנו על ידי השקעה בטכנולוגיות המאפשרות לנו לבצע אופטימיזציה, ומאפשרות ההשקעה בקניית מדיה בהחזר גבוה יותר, שהוביל לשיעורי רווחיות גבוהים. תזרים המזומנים המשמעותי מאפשר לנו לחלק דיבידנד, ואנו מכריזים כעת גם על דיבידנד רבעוני נוסף של 7.2 מיליון שקל, והמסתכם לחלוקה של כ- 33.7 מיליון ש"ח מתחילת שנת 2018, לרבות הדיבידנד כאמור, והמהווה תשואת דיבידנד של כ- 23.05%. ההיקפים הגבוהים של הדיבידנד מציבים את סומוטו להערכותינו כחברה יציבה, תזרימית וחזקה", אמר אסף יצחיאק, מנכ"ל סומוטו וסמנכ"ל הכספים

 

סומוטו (ת"א: סמטו) מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2018. ההכנסות וה- EBITDA הינן בהתאם לתחזיות החברה הראשוניות ובטווח העליון של התחזיות האמורות ועל רקע צמיחה בתחום הפצת האפליקציות והמשך גידול בריווחיות בתחום הפרסום בוידיאו.

 

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2018 הסתכמו בכ- 14.3 מיליון דולר, גידול של כ- 6.7% ושל כ- 21% בהשוואה לכ- 13.4 מיליון דולר וכ- 11.8 מיליון דולר ברבעון בשני והראשון של 2018, בהתאמה, וקיטון של כ- 6.45%, ביחס לרבעון מקביל אשתקד, שנבע מקיטון בהכנסות מפעילות הפרסום בוידאו וכאשר מנגד חל גידול בהכנסות ממגזר הפצת האפליקציות.

 

הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) ברבעון השלישי של 2018 הסתכם בכ- 3.9 מיליון דולר, עליה של כ- 26% ו- 77% ביחס ל-EBITDA של כ- 3.1 מיליון דולר וכ- 2.2 מיליון דולר ברבעון השני והראשון של 2018, בהתאמה, ועליה של 50% בהשוואה ל-EBITDA של כ- 2.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2017. שיעור ה- EBITDA ברבעון השלישי של 2018 עלה ל-27.3%, בהשוואה לשיעור EBITDA ברבעון השלישי של 2017 שעמד על כ- 17.1%. ברבעון השלישי לשנת 2018, המשיכה והתחזקה מגמת הצמיחה בהכנסות של החברה וברווח התפעולי לפני פחת והפחתות המאוחד של החברה (EBITDA) וזאת בהשוואה לתוצאות המאוחדות של הרבעון השני והראשון לשנת 2018.
הרווח הנקי הסתכם בסך של כ- 1.7 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של כ- 1.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2018 ורווח נקי של כ- 0.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2017. שיעור הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2018 עמד על כ- 11.8%, בהשוואה לשיעור של כ- 9.7% ברבעון השני 2018 ובהשוואה לשיעור של כ- 3.9% ברבעון השלישי של 2017.

 

יתרת המזומנים ושווי המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים, עמדה על כ- 16.1 מיליון דולר ארה"ב, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על כ- 10.8 מיליון דולר ארה"ב, גידול של כ- 1.5 מיליון דולר ארה"ב בהשוואה ליתרת המזומנים נטו בסך של כ- 9.3 מיליון דולר ארה"ב בתום הרבעון השני לשנת 2018. הגידול ביתרת המזומנים נטו כאמור, הינו על אף תשלום במהלך הרבעון השלישי לשנת 2018 בגין חלוקת הדיבידנד ברבעון בסך של 2.6 מיליון דולר. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי חיובי מפעילותה השוטפת. ברבעון השלישי של שנת 2018, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גדל בכ- 22.8% ובכ- 126% לסך של כ- 4.3 מיליון דולר בהשוואה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ- 3.5 מיליון דולר ושל כ- 1.9 מיליון דולר ברבעון השני והראשון לשנת 2018, בהתאמה.

 

דיבידנד. בחודש נובמבר 2018, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בגובה של 7.2 מיליון ש"ח (כ- 1.97 מיליון דולר), המהווים כ- 50% מהרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA)  לרבעון השלישי של 2018 ואשר הסתכם לכ- 3.934 מיליון דולר. חלוקת הדיבידנד כאמור מהווה תשואת דיבידנד של כ- 4.51% על שווי החברה. סך הדיבידנד שחולק והוכרז בשנת 2018, לרבות הדיבידנד שהוכרז בחודש נובמבר, 2018 הסתכם לכ- 33.7 מיליון ש"ח ומהווה תשואת דיבידנד של כ- 23.05%.

 

פעילות הפצת האפליקציות. המשך מגמת צמיחה זו ברווחי החברה הנובעת ממגזר הפצת האפליקציות היא ביטוי ליישום האסטרטגיה שבחרה החברה למגזר זה ובין השאר מקבלת ביטוי בעדכון חלק ממערכות היחסים העסקיות עם לקוחותיה, וכן ביכולת החברה להגדיל את היקף פעילותה ומגוון מוצריה והפתרונות אותם מאפשרת החברה בתחום פעילות זה.
ברבעון השלישי של 2018 המשיכה מגמת הצמיחה ברווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) במגזר הפצת האפליקציות באופן שה- EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2018 במגזר זה הסתכמם לסך של כ- 3.6 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ- 3 מיליון דולר ברבעון השני וכ- 2.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018, ולסך של כ- 1.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המהווים גידול של כ- 20% , כ- 24% ושל כ- 89%, ביחס לתקופות האמורות, בהתאמה.  הכנסות החברה לרבעון השלישי לשנת 2018, ממגזר זה הסתכמו לסך של כ- 8.1 מיליון דולר בהשוואה לכ- 8.3 מיליון דולר ברבעון השני ולסך של כ- 7.9 מיליון דולר ברבעון הראשון לשנת 2018 ולסך של כ- 5.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המהווים גידול של כ- 2.5% ושל כ- 50% ביחס  לרבעון הראשון לשנת 2018 ולרבעון המקביל אשתקד בהתאמה ואשר מהווים קיטון של כ- 2.5% בהשוואה לרבעון השני לשנת 2018.
השיפור בתוצאות החברה במגזר זה משתקף גם בשמירה ואף גידול בשיעורי ה- EBITDA שהסתכמו לכ- 44.4% ביחס להכנסות מגזר זה ברבעון השלישי לשנת 2018 בהשוואה לשיעורי EBITDA של כ- 36% ושל כ- 37% ברבעון השני והראשון לשנת 2018, בהתאמה, וזאת על אף הוצאות מכירה ושיווק בסך של כ- 1.9 מיליון דולר ברבעון השלישי לשנת 2018 וסך של כ- 2.7 וכ- 2.8 מיליון דולר ברבעון השני והראשון לשנת 2018, בהתאמה, בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות במגזר זה, אשר ההוצאות בגינן נרשמות בעת התהוותן וההכנסות מתהוות לאורך זמן.

פעילות הפרסום בוידיאו. התחום ממשיך להציג שיפור ברווחיות. הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ- 264 אלפי דולר, וזאת בהשוואה לכ- 130 אלפי דולר ברבעון השני לשנת 2018 והפסד תפעולי של כ- 700 אלפי דולר ברבעון הראשון לשנת 2018. במסגרת פעילות הפרסום בוידיאו, החברה ממשיכה להשקיע ולפתח תחומי פעילות נוספים במגזר זה כגון תחום הפעילות החדש Connected TV,  שלהערכת הנהלת החברה עשוי להוות מנוע צמיחה חשוב לחברה, זאת בשל מעבר הולך וגובר לשימוש בטלויזיות דיגיטליות חכמות וכן תחום הפרסום על גבי פלטפורמות אודיו. ברבעון זה המשיכה הנהלת החברה את מימוש תכנית ההתייעלות בתחום זה אשר הניבה חזרה לרווחיות ברבעון השני של שנה זו והמשך גידול ברווחיות ברבעון השלישי של שנה זו.

דילוג לתוכן