סומוטו: הערכות מקדמיות לא סקורות ולא מבוקרות של החברה ביחס לתוצאות פעילות החברה לשנת 2017, תחומי פעילות לשנת 2018 ועדכון עסקי

החברה מתכבדת לעדכן בדבר הערכותיה המקדמיות והראשוניות בקשר עם תוצאות פעילותה הלא מבוקרות והלא סקורות לשנת 2017 כולה, וכן הערכתה בדבר יתרת המזומנים של החברה.
בנוסף, הנהלת החברה מתכבדת לעדכן בדבר מהלכים עסקיים שבוצעו על ידה במהלך הרבעון האחרון של 2017, ועל תכנית העבודה של החברה לשנת 2018.
הערכת הנהלת החברה בדבר תוצאותיה העסקיות לשנת 2017:
• להערכת הנהלת החברה, התוצאות הכספיות של החברה יעמדו בתחזיותיה המעודכנות, כפי שפרסמה החברה ביום 13 בדצמבר, 2017, עם הכנסות שנתיות הגבוהות מ- 63 מיליון דולר, ו- EBITDA בטווח של 12.0-12.5 מיליון דולר.
• נכון ליום 31 בדצמבר 2017, עמדה יתרת המזומנים, לרבות מזומנים מוגבלים על כ- 17.1 מיליון דולר והמזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) על כ- 12.2 מיליון דולר, גידול של כ- 10.7 מיליון דולר, בהשוואה ליתרת מזומנים נטו שהסתכמה לכ- 1.5 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר, 2016. הגידול בקופת המזומנים של החברה הינו על אף תשלומים שבוצעו בשנת 2017 בגין דיבידנד בסך 7.5 מיליון ש"ח, רכישה עצמית של מניות, בסך כ- 1.7 מיליון ש"ח וכן תשלום במזומן של כ- 3.2 מיליון ש"ח בגין השלמת עסקת רכישת טרסרטיוד, תשלומים אלה הסתכמו לכ- 12.4 מיליון ש"ח (כ- 3.5 מיליון דולר).
נכון ליום פרסום דוח זה, עמדה יתרת המזומנים, לרבות מזומנים מוגבלים על כ- 18.4 מיליון דולר והמזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) על כ- 13.5 מיליון דולר.
• בחודש ינואר 2018, החליט דירקטוריון החברה להגדיל את מסגרת הרכישה העצמית של מניות החברה לסך כולל של עד 8 מיליון ש"ח.
תחומי פעילות החברה ותוכנית עבודה לשנת 2018:
• החברה פועלת כיום בשני תחומי פעילות מרכזיים, הפצת אפליקציות ופרסום בוידיאו.
• תחום הפצת האפליקציות שומר על שיעורי ריווחיות גבוהים ובו החברה ממשיכה להשקיע הן בטכנולוגויות חדשות והן בהפצת מוצרי החברה.
• החברה רואה בתחום הפרסום בוידאו מקור להגדלת רווחי החברה. במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2017 וכן בתחילת הרבעון הראשון של 2018 השלימה החברה תהליך התייעלות בתחום זה אשר כלל מיזוג פעילויות הפרסום בוידיאו בחברה, דבר שאיפשר צמצום של כ- 25% מכוח האדם בתחום פעילות זה וזאת מתוך מטרה לייעל את פעילות התחום ולהגדיל את ריווחיותו התפעולית. בנוסף, הנהלת החברה החליטה במהלך 2017 להשקיע ולפתח יכולות טכנולוגיות מתקדמות בתחום הפרסום בוידיאו על מנת לענות על צרכי החברה והשוק בתחום זה ולשפר את רווחיותו. לאור זאת, במהלך שנת 2017, צוות פיתוח של החברה המתמחה בפיתוח טכנולוגיות פרסום מתקדמות פיתח פתרון מתקדם עבור "פאבלישרים" (Publishers Oriented Platform). להערכת הנהלת החברה פתרון זה, אשר השקתו צפויה ברבעון ראשון 2018, והכולל בין היתר Video Player מתקדם עבור מחשבים נייחים, ניידים ומובייל, הציג ביצועים עדיפים על פני מוצרים מקבילים. בנוסף כולל הפתרון Ad Server המשמש לשמירת והגשת פרסומות וידאו באופן יעיל, מהיר ונוח לשימוש, וכן הכולל יכולות מתקדמות של אופטימיזציית תמחור של שטחי פרסום. הפתרון מאפשר בנוסף שילוב חכם בין שיטות פרסום שונות וכולל פתרונות קניה ומכירה ב RTB. הפתרון, בו נעשה שימוש בקרב מספר שותפים, קיבל משוב מצוין והחברה חתמה על חוזה עם אחת ממפתחות האפליקציות המובילות בעולם להטמעת הפתרון עבור פעילות מוניטיזציית הוידיאו שלה.
• בהמשך לתוכנית ההתיעלות האמורה, הודיעו לחברה מייסדי החברה, מר בן גירון ומר איל יעקב, כי הם מוותרים על העלאת השכר כפי שאושרה להם לאחרונה.
רכישות שבוצעו ורכישות עתידיות:
• במהלך השנים האחרונות והחל משנת 2014 ביצעה החברה 4 רכישות של חברות: טאבאטו, ג'יניו חדשנות, טרסרטיוד ומימ וידיאו.
• להלן פירוט שיעור החזר ההשקעה של סכומים ששולמו בפועל וסכומים שנצברו לזכות בעלי המניות לשעבר בחברות המהותיות שנרכשו וזאת ביחס לרווח הנקי שנצבר באותן חברות עד חודש ספטמבר 2017.
שם החברה שיעור ההחזר על ההשקעה המקורית, בניכוי הון חוזר בחברה הנרכשת ליום הרכישה (*) מועד רכישה
גיניו חדשנות 94% אוגוסט 2014
טרסרטיוד 65% ינואר 2016
מימ וידאו 68% ספטמבר 2016
(*) סכומים ששולמו בפועל וסכומים שנצברו לזכות בעלי המניות לשעבר בחברות שנרכשו בניכוי גובה ההון החוזר בחברות הנרכשות, לו היתה זכאית החברה, ליום הרכישה.
• בנוסף לאמור עד ליום דוח זה חילקו החברות הנרכשות לסומוטו דיבידנדים שהתסכמו לכ- 29.34 מיליון דולר.
• לצד פעילות ההפצה ופעילות הפרסום בוידיאו, ולאור תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה וקופת המזומנים העומדת לרשות החברה, בכוונת החברה להמשיך לפעול ולבצע רכישות אטרקטיביות בשנת 2018 בתחומי פעילות משיקים לליבת העסקים של החברה. בין התחומים אותם בוחנת החברה נמנים תחום אתרי תוכן ופלטפורמות להפצת תוכן וכן סוכנויות פרסום דיגיטליות המנהלות תקציבי פרסום עבור חברות בפלטפורמות גוגל, פייסבוק ואחרות. תחומים אשר החברה מאמינה כי הינם סינרגטיים לפעילות החברה וכן בעלי פוטנציאל צמיחה משמעותי.
עקב תנודתיות בהקפי פעילות ובריווחיות של החברה העוסקת בתחום ה- ecommerce, הנהלת החברה מעריכה כי לאור האמור לא תפעל לכדי הגעה להשלמת עסקה לרכישת אותה חברה.

קישור לדיווח המיידי: סומוטו – הערכות מקדמיות לתוצאות פעילות החברה לשנת 2017, תחומי פעילות לשנת 2018 ועדכון עסקי

דילוג לתוכן