סומוטו – המלצת קניה מאנטרופי, מחיר יעד 4.1 שקל למניה, אפסייד של 36%

עיקרי המלצה:
• הערכנו את שוויו הכלכלי של ההון העצמי של החברה ע"פ מודל DCF ל- 31.3.17. המודל מתבסס על הנחות צמיחה ורווחיות לשני תחומי הפעילות, בהתבסס על החברות המוחזקות ותחומי הפעילות הקיימים כיום, ללא גזירת שווי מפוטנציאל של רכישת חברות ופעילויות נוספות בעתיד. תוצאות השנה הקרובה הוערכו גם בהתאם לתחזיות החברה לשנת 2017.
• בתחום הפרסום בווידאו הונח גידול של כ- 32% בשנה הקרובה והתמתנות שיעורי הצמיחה עד ל- 2.5% בשנה המייצגת.
• בתחום הפצת תוכנות ואפליקציות הונח קיטון של כ- 7% בהכנסות בשנה הקרובה, שיתמתן עד יציבות בשנה המייצגת, כך שהתפלגות ההכנסות בין תחומי הפעילות ב- 2017 צפויה לעמוד על 2/3 ו- 1/3בהתאמה ולהערכתנו היא תשתנה בהדרגה עד לכ- 4/5 ו- 1/5 בשנת 2021. שיעור ההיוון הוערך בכ- 13.4%.
• לסיכום, חב סומוטו פועלת בתחום הפרסום בווידאו שהינו תחום מתפתח עם פוטנציאל גדול. מחיר המניה נע בתנודתיות בשלוש השנים האחרונות, עם עליה של כ- 200% בשנה וחצי האחרונות. אנו קובעים מחיר יעד למניה
• של 4.1 ₪, הגבוה בכ- 36% ממחיר המניה בשוק, עם המלצת "תשואת יתר".

 

דילוג לתוכן