סומוטו הישראלית צופה המשך צמיחה ברבעון השני 2016: מחפשת רכישות בתחום השיווק באינטרנט

סומוטו מדווחת על הערכותיה ביחס לתוצאות מקדמיות עבור החודשים אפריל ומאי של 2016 ועל חלוקת דיבידנד:
ההכנסות הסתכמו בלפחות 7.4 מיליון דולר
EBITDA הסתכמה בלפחות 3.1 מיליון דולר (כ- 42% מהמחזור)

קצבי ההכנסות וה- EBITDA של החודשים אפריל-מאי 2016, במונחים רבעוניים, גבוהים משמעותית מקצבי ההכנסות וה- EBITDA של רבעון ראשון של 2016 ורבעון אחרון 2015, וממחישים את המשך הצמיחה תוך גידול משמעותי בפעילות הפרסום בווידאו של החברה

החברה אישרה חלוקת דיבידנד נוספת בהיקף של 0.5 מיליון דולר, באופן שסך הדיבידנד שיחולק מתחילת השנה יסתכם ל- 1 מיליון דולר
ע"פ שווי שוק נוכחי, היקף הדיבידנד מתחילת השנה משקף תשואת דיבידנד של כ- 3%

רמת החייל, 7 יוני, 2016, סומוטו לימיטד (ת"א: סמטו), חברת תוכנה גלובאלית המתמחה בשיווק באינטרנט וכן באספקת שירותי הפצה של תוכנות ואפליקציות בסביבת PC Win, PC Mac, Mobile Android, ו-Mobile iOS, מדווחת על הערכותיה בדבר תוצאות מקדמיות שאינן מבוקרות ואינן סקורות עבור החודשים אפריל ומאי 2016. להערכת החברה, סך ההכנסות בחודשיים אלה עמדו על לפחות 7.4 מיליון דולר, ו-EBITDA בסך של לפחות 3.1 מיליון דולר (המהווה כ- 42% מהמחזור). קצבי ההכנסות וה- EBITDA, במונחים רבעוניים, על פי חודשים אפריל-מאי, גבוהים משמעותית מההכנסות וה- EBITDA של הרבעון הראשון של 2016 (בו הסתכמו ההכנסות בכ – 9.8 מיליון דולר וה- EBITDA הסתכמה בכ- 3.5 מיליון דולר) ומהרבעון האחרון של 2015 (בו הסתכמו ההכנסות בכ – 6.7 מיליון דולר וה- EBITDA הסתכמה בכ- 2.1 מיליון דולר).
בנוסף לאמור, נכון לסוף חודש מאי של 2016, החברה מעריכה כי יתרת המזומנים, לרבות מזומנים מוגבלים הסתכמה לכ- 11.2 מיליון דולר, והמזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) על כ- 5.6 מיליון דולר.
בן גירון, מנכ"ל סומוטו: "סומוטו ממשיכה לייצר ערך לבעלי המניות, גם באמצעות צמיחה בהכנסות, ברווחים ובתזרים וגם באמצעות חלוקת דיבידנד. התוצאות המקדמיות שדיווחנו מציגות קצבי צמיחה טובים יותר מקצבי הצמיחה ברבעון הראשון, בין השאר הודות לרכישה של טרסר שביצענו בינואר השנה והצמיחה בפעילות הפרסום בווידאו.
האסטרטגיה העיסקית של סומוטו כוללת גיוון מקורות ההכנסה ולכן לצד גידול אורגני, בכוונתנו להמשיך לבצע רכישות אטרקטיביות בתחום השיווק באינטרנט.
כפי שמתואר לעיל, גם ברבעון השני של שנה זו מציגה החברה המשך צמיחה מואצת בפעילותה."

הערכותיה הראשוניות של החברה בקשר עם תוצאות פעילותה הלא מבוקרות והלא סקורות לחודשים אפריל ומאי של שנת 2016 הינן תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968- בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 35 לפרק א' לדוח רבעון ראשון לשנת 2016 אשר פורסם ביום 16 במאי, 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-026352).

דילוג לתוכן