סאטקום מערכות פרסמה דוחות לשנת 2018 ומציגה גידול בהכנסות, ברווח התפעולי, ב- EBITDA וברווח הנקי

 • ההכנסות צמחו בכ- 9% לסך של כ- 47 מיליון דולר
 • ה- EBITDA צמח פי 3.3 לסך של כ- 11.8 מיליון דולר
 • הרווח הנקי זינק פי 11 לסך של כ-4.7 מיליון דולר
 • ההון העצמי לסוף דצמבר 2018 הסתכם בכ-16.9 מיליון דולר, לעומת כ-11.6 מיליון דולר לסוף 2017
 • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם לסך של כ- 3.1 מיליון דולר
 • צבר ההזמנות עומד על סך של  כ- 37.5 מיליון דולר עד לשנת 2020

 

דן זיצ'ק, מנכ"ל החברה: "במהלך שנת 2018 ביצעה החברה מספר מהלכים משמעותיים, ביניהם, הנפקת אג"ח סדרה ב', רכישת הפעילות בקונגו, רכישת זכויות בסיב האופטי ACE, חתימה על עסקאות המשך ועסקאות חדשות בתחום שירותי התקשורת בהיקף של 14.5 מיליון דולר והסכמי שת"פ במדינות נוספות. פעילות זו, מהווה מנוע הצמיחה של החברה."

 

סאטקום מערכות, העוסקת במתן שירותי תקשורת, באמצעות תשתית לוויין ותשתיות נוספות, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום לרבעון הרביעי ולשנת 2018.

 

 • הכנסות החברה בשנת 2018 הסתכמו בכ-47 מיליון דולר לעומת כ- 43.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-9%. הגידול בהכנסות נובע מרכישת פעילות בקונגו ומעסקאות חדשות, ביניהן אורנג' ו- Vodacom.

ההכנסות מתחום שירותי תקשורת הנתונים היוו כ-86% מהכנסות החברה בתקופה, גידול של כ-16% לעומת הכנסות המגזר בתקופה המקבילה.

ההכנסות מתחום התקשורת הלוויינית הניידת היוו כ-14% מהכנסות החברה בתקופה, קיטון של כ-14% לעומת הכנסות המגזר בתקופה המקבילה.

 • הרווח הגולמי בשנת 2018 הסתכם בכ-8.9 מיליון דולר (שיעור של כ-19% מסך ההכנסות), בהשוואה לכ-10.6 מיליון דולר (שיעור של כ-24% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.
 • ה- EBITDAבשנת 2018 הסתכם בכ-11.6 מיליון דולר, לעומת EBITDA של כ-3.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של פי 3.3.
 • הרווח הנקי לשנת 2017 הסתכם בכ-4.7 מיליון דולר לעומת רווח נקי של כ-0.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 • ההון העצמי ליום 31.12.2018 הסתכם לסך של כ- 16.9 מיליון דולר, ערך נקוב.

 

תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2018:

במהלך שנת 2018 רכשה סאטקום את חלקו של השותף בקונגו, בעקבות הרכישה החל מרבעון 3 ישנן הפחתות משמעותיות, בכדי להציג את הפעילות העסקית הרבעונית של החברה יש לקזז מהתוצאות את ההפחתות שנובעות מהרכישה. המספרים להלן הם מספרי הנהלה (non-gaap) בניכוי ההפחתות שנובעות מרכישת השותף

 • ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-12.7 מיליון דולר לעומת כ-11.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-11.4%.
 • הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-2.65 מיליון דולר (שיעור של כ-20.8% מסך ההכנסות), בהשוואה לכ-2.9 מיליון דולר (שיעור של כ-24.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
 • הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ- 342 אלפי דולר, לעומת הפסד תפעולי בסך של כ- 300 אלפי דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 • ה- EBITDAברבעון הרביעי בשנת 2017 הסתכם בכ-1.2 מיליון דולר בהשוואה לכ-1.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 • הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 43 אלפי דולר, לעומת הפסד נקי בסך של כ- 400 אלפי דולר אשתקד.

 

סאטקום מערכות מחזיקה בכ-5.9% ממניות 'וואיוק', החברה ביצעה הערכת שווי ליום 31.12.2018 והערכת השווי עודכנה לסך של כ- 9.4 מיליון דולר. בגין שנת 2018 חילקה וואיוק דיבידנד, חלקה של החברה הינו 0.333 מיליון דולר. בנוסף, קיבלה החברה כ- 0.534 מיליון דולר תשלומי ריבייט. החברה החלה בתהליך של מכירת אחזקותיה בוואיוק. ככל שתהליך זה יצא לפועל, תשמש תמורת המכירה לפירעון אגרות החוב של החברה (כולן או חלקן, בהתאם לתמורה).

דילוג לתוכן