סאטקום מערכות פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2017:

• ההכנסות למחצית הראשונה הסתכמו בכ-21 מיליון דולר: גידול של 34%
• הרווח התפעולי במחצית הסתכם בכ-0.68 מיליון דולר: גידול של כ-39%

• ההכנסות לרבעון השני הסתכמו בכ-11 מיליון דולר: גידול של 43%
• הרווח התפעולי לרבעון הסתכם בכ-0.27 מיליון דולר: גידול של כ-500%

• ההון העצמי לסוף המחצית הסתכם בכ-12.9 מיליון דולר, לעומת כ-10.9 מיליון דולר לסוף 2016

הערכת השווי של החזקת החברה ב-5.9% ממניות 'וואיוק', נכון ל- 31.12.2016 הסתכמה בכ-9.7 מיליון דולר, ולא חל שינוי בשווי במהלך המחצית הראשונה
דן זיצ'ק, מנכ"ל החברה: "סאטקום מערכות מדווחת על הכנסות שיא לחברה וממשיכה להציג גידול עקבי בהכנסות, הן ביחס לתקופה המקבילה והן בהשוואה לרבעון הקודם. צמיחת החברה מתבססת על קידומן של עסקאות עליהן דיווחנו ברבעון הראשון ולאורך שנת 2016 אשר מתחילות לבוא לידי ביטוי בתוצאות החברה. הרבעון השני של השנה, הינו גם הרבעון השני ברציפות בו אנו מציגים גידול במגזר שירותי תקשורת הנתונים, שהינו תחום פעילות המתאפיין בעסקאות ארוכות טווח ויציבות, ומכאן גם הביטחון שלנו בהמשך הצמיחה. בנוסף, סאטקום מערכות מציגה גידול ברווח מפעילות שוטפת, בנטרול רווחים מוואיוק".
סאטקום מערכות, העוסקת במתן שירותי תקשורת, באמצעות תשתית לוויין ותשתיות נוספות, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2017.

תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2017:
 ההכנסות בששת החודשים הסתכמו בכ-21 מיליון דולר לעומת כ-15.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-33.7%. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מעסקאות חדשות בתחום שירותי תקשורת הנתונים ומגידול במכירות השירותים וממכירות ציוד חד פעמיות בתחום התקשורת הלוויינית הניידת.
ההכנסות מתחום שירותי תקשורת הנתונים היוו כ-77% מהכנסות החברה ברבעון, גידול של כ-24.4% לעומת הכנסות המגזר בתקופה המקבילה.
ההכנסות מתחום התקשורת הלוויינית הניידת היוו כ-21% מהכנסות החברה ברבעון, גידול של כ-99% לעומת הכנסות המגזר בתקופה המקבילה.

 הרווח הגולמי בששת החודשים הסתכם בכ-5.2 מיליון דולר (שיעור של כ-24.7% מסך ההכנסות) בהשוואה לכ-4.3 מיליון דולר (שיעור של כ-27.1% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.
 ה- EBITDAבששת החודשים הסתכם בכ-1.3 מיליון דולר בדומה ל-EBITDA של כ-1.24 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 הרווח הנקי בששת החודשים הסתכם בכ-0.4 מיליון דולר לעומת רווח נקי של כ-0.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תוצאות הרבעון השני לשנת 2017:
 ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-11 מיליון דולר לעומת כ-7.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-43%. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מעסקאות חדשות בתחום שירותי תקשורת הנתונים ומגידול במכירות השירותים וממכירות ציוד חד פעמיות בתחום התקשורת הלוויינית הניידת.
ההכנסות מתחום שירותי תקשורת הנתונים היוו כ-80% מהכנסות החברה ברבעון, גידול של כ-40% לעומת הכנסות המגזר ברבעון המקביל.
ההכנסות מתחום התקשורת הלוויינית הניידת היוו כ-18% מהכנסות החברה ברבעון, גידול של כ-71% לעומת הכנסות המגזר ברבעון המקביל.
 הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-2.6 מיליון דולר (שיעור של כ-23.7% מסך ההכנסות) בהשוואה לכ-2.1 מיליון דולר (שיעור של כ-26.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
 ה- EBITDAברבעון השני בשנת 2017 הסתכם בכ-0.6 מיליון דולר בהשוואה לכ-0.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-110 אלפי דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו נרשם רווח זניח.
 ההון העצמי ליום 30 ביוני 2017 הסתכם בכ-12.9 מיליון דולר לעומת כ-10.9 מיליון דולר ליום ה-31 בדצמבר 2016. הגידול בהון העצמי נובע בהמרת אגרות חוב למניות ומהרווח לתקופה.

 

דילוג לתוכן