סאטקום מערכות לקראת מימוש נכס באפריקה בתשואה משמעותית

סאטקום מערכות מדווחת על משא ומתן למימוש אחזקותיה במניות חברת וויוק באפריקה

 

העסקה עשויה להתאפשר במחיר המשקף ערך מניה גבוה משמעותית ביחס לשווי מניות וויוק בספרי החברה

 

באם תושלם עסקת מכירת מניות סאטקום מערכות בוויוק תעמוד תמורת המכירה גם לצורך פדיון איגרות החוב של החברה

 

דן זיצ'ק מנכ"ל סאטקום מערכות:

"תנאי המו"מ כפי שנמסרו לנו והמחיר למניה המשתקף מהסכם ההבנות הלא מחייב מעידים עד כמה היתה נכונה וכדאית החלטתנו לבצע השקעה בוויוק"

 

סאטקום מערכות, העוסקת במתן שירותי תקשורת, באמצעות תשתית לוויין ותשתיות נוספות, מדווחת כי מתקיים מו"מ לרכישת אחזקותיה במניות חברת "וויוק" באפריקה במחיר המשקף ערך מניה גבוה משמעותית ביחס לשווי מניות וויוק בספרי החברה. וויוק הנו תאגיד קונסורציום המחזיק בכבלים אופטיים הפרוסים בצד המזרחי והמערבי של יבשת אפריקה, והמצוי בבעלות חברות תקשורת שונות וביניהן גילת סאטקום ניגריה, חברת בת בבעלות מלאה של סאטקום מערכות, המחזיקה כ- 5.9% מהון המניות של וויוק. באם תושלם עסקת מכירת מניות סאטקום מערכות בוויוק תעמוד תמורת המכירה גם לצורך פדיון איגרות החוב של החברה.

 

על פי הידוע לחברה, דירקטוריון חברת וויוק אישר הסכם הבנות לא מחייב עם משקיע פוטנציאלי בינלאומי, אשר בכפוף להשלמת תנאים מתלים, השלמת מו"מ ובדיקות נאותות כמקובל, ישקיע סכום משמעותי בחברת וויוק ובהון מניותיה. במסגרת הסכם ההבנות צוין על ידי המשקיע, כי במסגרת השקעתו הכוללת בוויוק, בכוונתו לאפשר לבעלי המניות הקיימים בוויוק, ובהם סאטקום מערכות, למכור לו את מניותיהם, כולן או חלקן. השווי האינדיקטיבי שהוצג בהצעתו של המשקיע ביחס למניות וויוק, משקף ערך מניה גבוה משמעותית ביחס לשווי מניות וויוק בספרי החברה, אשר נאמד על בסיס הערכת שווי נכון ל-31 בדצמבר 2017 בסך של כ-6.5 מיליון דולר.

 

במהלך התקופה הקרובה, בכפוף להבשלת המגעים של וויוק מול המשקיע הפוטנציאלי, דירקטוריון סאטקום מערכות יבחן את היתכנות העסקה, תנאיה והתאמתה לצורכי החברה.

 

וויוק הינה חברה מובילה ואיכותית בתחום תשתית הסיבים באפריקה המציגה תוצאות יציבות מידי שנה תוך אספקת תזרים יציב לבעלי מניותיה. החברה הוקמה לפני כעשור לצורך מתן שירותי תקשורת על גבי סיבים אופטיים למפעילי רשתות תקשורת, ממשלות וספקי אינטרנט באפריקה. סאטקום מערכות, באמצעות החברה הבת בניגריה, השקיעה בחברה כ-660 אלף דולר, וכבעלת מניות נהנתה במהלך השנים ממחירים מועדפים עבור שירותי תקשורת בינלאומיים ופנים ארציים באפריקה וכן מחלוקת דיבידנדים, בהתאם למדיניות החברה, בהיקף של כ-400 אלף דולר בשנים האחרונות לצד קבלת זיכויים בהיקף נוסף של כ-500 אלף דולר מדי שנה.

 

לוויוק מבנה הכנסות יציב המתבסס על הכנסות מחתימת חוזים ארוכי טווח למכירת קווים על גבי סיבים אופטיים, הכנסות מתחזוקה והכנסות מחכירה תפעולית. בסוף 2017 הגדילה סאטקום מערכות את ההסכם מול וויוק לחכירת קיבולת נוספת על מקטעי סיב תוך הורדת עלות המקטעים.

 

דן זיצ'ק מנכ"ל סאטקום מערכות, אמר היום: "תנאי המו"מ כפי שנמסרו לנו והמחיר למניה המשתקף מהסכם ההבנות הלא מחייב מעידים עד כמה היתה נכונה וכדאית החלטתנו לבצע השקעה בוויוק. מאז 2010 נהנית סאטקטם מערכות מחכירת מקטעי תקשורת באזורים אסטרטגיים באפריקה ומצליחה עקב כך להגדיל את פעילותה. סאטקום מערכות ביססה בשנים האחרונות מעמד של שחקן מוכר ופעיל במדינות בהן אנו פועלים מה שמאפשר לנו כעת לבחון את אפשרות מכירת האחזקות בוויוק מעמדת כוח ובאופן שישרת בצורה הטובה ביותר את בעלי מניותינו".

דילוג לתוכן