מגמת הצמיחה בקבוצת חילן נמשכת ברבעון השני לשנת 2018

מציגה גידול דו ספרתי בהכנסות, ברווח התפעולי וב-EBITDA:
הכנסות החברה הסתכמו בסך של 369 מיליון ש"ח, גידול של
כ-11.7%

גידול של כ-15.6% ברווח התפעולי שהסתכם
בכ-35 מיליון ש"ח וגידול של כ-13.3% ב- EBITDA שהסתכמה בכ- 40 מיליון ש"ח

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן מסר: "תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2018 מציגות המשך צמיחה במרבית מגזרי הפעילות של הקבוצה. התוצאות המרשימות משקפות את  ההשקעה הרבה שנעשית בחברות הקבוצה, הן בהיבט של זכיות בעסקאות חדשות והן בהיבט השקעות עצמיות רבות בפיתוחים וכניסה לתחומים וטכנולוגיות חדשות. אנו נמשיך ונפעל לעמוד במטרות אותן הצבנו בפנינו ובכדי להמשיך ולהציף ערך ולהביא פתרונות יצירתיים על ידי הענקת מעטפת שירות ופתרונות תוכנה במסגרת ה-ONE STOP SHOP שאנו מציעים ללקוחותינו תוך חיזוק הקשר השוטף והמשך מגמת הצמיחה והרווחיות בחברה"

15.8.17 – חברת חילן, המובילה את תחום ה-IT (טכנולוגית המידע), הודיעה היום על תוצאותיה ברבעון השני לשנת 2018.

הכנסות החברה ברבעון השני לשנת 2018 הסתכמו בכ-396.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-330.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-11.7% הנובע מצמיחה במרבית מגזרי הפעילות. הכנסות החברה במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכמו בכ-735.9 מיליון ש"ח, המשקפים עליה של כ-12.3%, לעומת הכנסות של כ-655.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני לשנת 2018 הסתכם בכ-35.1 מיליון ש"ח (המהווה כ-9.5% מההכנסות) לעומת כ-30.4 מיליון ש"ח (המהווה כ-9.2% מההכנסות) ברבעון המקביל  אשתקד, גידול של כ-15.6%. הרווח התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2018 הסתכם
בכ-73.2 מיליון ש"ח, המשקפים עליה של כ- 10.7%, לעומת רווח תפעולי של כ-66.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ה- EBITDA ברבעון השני לשנת 2018 הסתכמה בכ-40 מיליון ש"ח (המהווה כ-10.8% מסך ההכנסות), לעומת כ-35.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-10.8% מסך ההכנסות), גידול של כ-13.3%. ה- EBITDA במחצית הראשונה לשנת 2018 הסתכמה
בכ-83 מיליון ש"ח, עלייה של כ-9.3%, לעומת כ-76 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2018 הסתכם ב-24.8 מיליון ש"ח (המהווה כ-6.7% מסך ההכנסות), בדומה לרבעון המקביל אשתקד (אשר היווה כ-7.4% מסך ההכנסות), זאת בעקבות הכנסות מימון והכנסות מסים חד-פעמיות בתקופה המקבילה אשתקד. במחצית הראשונה לשנת 2018 הסתכם הרווח הנקי בכ-52.4 מיליון ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 30 ביוני, 2018 הסתכם לכ-310.1 מיליון ש"ח לעומת כ-286.1 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017. השינוי בהון העצמי בתקופת הדיווח נובע מהרווח שנצבר במהלך התקופה, בקיזוז דיבידנד שחולק לבעלי מניות החברה.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון השני לשנת 2018 הסתכם בכ-26.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-86.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מקור הקיטון בתזרים המזומנים נובע בעיקר מהפרשי עיתוי בסעיפי הון חוזר בשל הרחבת הפעילות העסקית.

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן מסר: "אנו שמחים על תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2018, המציגות המשך צמיחה במרבית מגזרי הפעילות של הקבוצה. התוצאות המרשימות משקפות את  ההשקעה הרבה שנעשית בחברות הקבוצה, הן בהיבט של זכיות בעסקאות חדשות והן בהיבט השקעות עצמיות רבות בפיתוחים וכניסה לתחומים וטכנולוגיות חדשות.

מגזר שכר ומשאבי אנוש ממשיך להציג תוצאות חיוביות המתבטאות בצמיחה בהכנסות וברווח התפעולי כתוצאה מקליטת לקוחות חדשים ומהרחבת פעילות של לקוחות קיימים למודולים נוספים. הרחבת הפעילות ללקוחות קיימים, הינה פועל יוצא של השקעות רבות בפיתוחים טכנולוגיים  שאנו עושים על בסיס שוטף ומתמשך.

 

במגזר פתרונות עסקיים נמשכת מגמת הצמיחה ברבעון השני של שנת 2018 ונרשם גידול דו ספרתי בהכנסות וברווח התפעולי. עולם הדיגיטל הפך להיות חלק בלתי נפרד מהסביבה העסקית, דבר המייצר עבור נס הזדמנויות חדירה לסקטורים רבים ובפרט בסקטור הפיננסי ובסקטור הבריאות אשר עוברים מהפכה כחלק מהשינוי המתרחש. הפתרונות שאנו מביאים כחלק מייעול תהליכים ושיפור ביצועים מציפים ערך רב ללקוחותינו.

מגזר תשתיות מחשוב מציג צמיחה דו ספרתית בהכנסות ובשורת הרווח התפעולי, כחלק מהמאמצים והמיקוד בפעילות העסקית. אנו נמשיך לפעול בדרך בה אנו נוקטים בתקופה האחרונה וזאת לאחר האתגרים שחווינו במהלך השנה האחרונה.

התנודתיות בשער החליפין של הדולר ושינוי בתמהיל ההכנסות השפיע על תוצאות מגזר שיווק מוצרי תוכנה. אנו מתבוננים על מגזר זה ברמה השנתית כחלק

מהשפעה עונתית של הביקושים המגיעים למוצרי התוכנה השונים ושוקדים בכדי לעמוד ביעדים אותם הצבנו.

אנו נמשיך ונפעל לעמוד במטרות אותן הצבנו בפנינו ובכדי להמשיך ולהציף ערך ולהביא פתרונות יצירתיים על ידי הענקת מעטפת שירות ופתרונות תוכנה במסגרת
ה-ONE STOP SHOP שאנו מציעים ללקוחותינו תוך חיזוק הקשר השוטף והמשך מגמת הצמיחה והרווחיות בחברה".

דילוג לתוכן