וואן טכנולוגיות

הכנסות הרבעון השלישי לשנת 2017 צמחו בכ-14.1% לכ-356.4 מיליון שקל; הרווח התפעולי ברבעון צמח בכ- 10% לכ- 23.2 מיליון שקל; הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-15.7 מיליון שקל

בתשעת החודשים הראשונים של 2017 רשמה החברה צמיחה בהכנסות לכ-1.01 מיליארד שקל; וצמיחה ברווח התפעולי לכ- 66 מיליון שקל
הרווח הנקי בתקופה הסתכם בכ-46.7 מיליון שקל

בתקופת הדוח רשמה החברה צמיחה בכל מגזרי הפעילות שלה

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-10.2 מיליון שקל

שי אוזון, מנכ"ל החברה: "אנו שמחים להציג ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של השנה צמיחה בשורת ההכנסות ובשורת הרווח התפעולי. הצמיחה נובעת, ממיקוד החברה בעולמות טכנולוגיים חדשים אליהם חדרה בשנים האחרונות. אסטרטגיית החברה מוכיחה את עצמה כיעילה ואנו רואים את פירות השקעותינו. השקענו בתחומים צומחים כגון פלטפורמות ענן, טרנספורמציה דיגיטלית ועוד. נמשיך לגדול דרך השקעות בתחומים חדשים וכן על ידי רכישת חברות ופעילויות בתחומים חדשים.

חברת וואן טכנולוגיות, שהינה אחת מחברות ה-IT המובילות בישראל, מסכמת את הרבעון השלישי ואת תשעת החודשים הראשונים לשנת 2017.

תוצאות רבעון שלישי של 2017:
הכנסות החברה ברבעון עלו בכ-14.1% לכ-356.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-312.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקרה מגידול אורגני בהכנסות במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ובהכנסות מגזר פתרונות תשתיות ומחשוב.
• הכנסות מגזר התוכנה עלו ברבעון לכ-145.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-130.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• הכנסות מגזר התשתיות עלו ברבעון לכ-180 מיליון שקל, בהשוואה לכ-152 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• הכנסות מגזר שירותים מנוהלים (מיוחס בעיקר לפעילות שירותי התמיכה של חברת הבת כלנית כרמון) עלו ברבעון לכ-31.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-29.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-8.7% לכ-58.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-53.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בחלקו מגידול בהיקף פעילות החברה במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ובמגזר פתרונות ותשתיות מחשוב.

הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-9.9% לכ-23.2 מיליון שקל (כ-6.5% מההכנסות), בהשוואה לכ-21.1 מיליון שקל (כ-6.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול בהיקף פעילות החברה.
• הרווח התפעולי במגזר התוכנה עלה לכ-15.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-13.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• הרווח התפעולי במגזר התשתיות עלה לכ-7.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-6.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• הרווח התפעולי במגזר שירותים מנוהלים עלה לכ-1.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-1.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון צמח בכ-8.8% לכ-27.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-25.0 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של החברה ברבעון הסתכם בכ-15.7 מיליון שקל (כ-15.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בהשוואה לכ-16.4 מיליון שקל (כ-16.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי הושפעה בעיקר מגידול בהוצאות המס, וכן מגידול בהוצאות המימון שעיקרה בשל עדכון ההתחייבות לצירוף עסקים.

תוצאות תשעת החודשים הראשונים של 2017:
הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 עלו בכ-9.3% לכ-1.01 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-928.0 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקרה מגידול אורגני בהכנסות במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ובהכנסות מגזר פתרונות תשתיות ומחשוב.
• הכנסות מגזר התוכנה עלו בתשעת החודשים הראשונים של 2017 לכ-434.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-402.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• הכנסות מגזר התשתיות עלו בתשעת החודשים הראשונים של 2017 לכ-485.9 מיליון שקל בהשוואה לכ-436.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• הכנסות מגזר שירותים מנוהלים עלו בתשעת החודשים הראשונים של 2017 לכ-95.0 מיליון שקל, בהשוואה לכ-90.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2017 עלה בכ-7.7% לכ-170.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-158.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקף פעילות החברה במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ובמגזר פתרונות ותשתיות מחשוב.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2017 עלה בכ-6.7% לכ-66 מיליון שקל (כ-6.5% מההכנסות), בהשוואה לכ-61.8 מיליון שקל (כ-6.7% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.
• הרווח התפעולי במגזר התוכנה עלה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 לכ-47.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-43.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• הרווח התפעולי במגזר התשתיות עלה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 לכ-20.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-16.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• הרווח התפעולי במגזר השירותים המנוהלים הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2017 בכ-4.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-4.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע משחיקה ברווחיות של מגזר זה.

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של 2017 צמח בכ-7.1% לכ-78.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-73.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם בכ-46.7 מיליון שקל (כ-46.5 מיליון שלק מיוחס לבעלי המניות) בהשוואה לכ-48.0 מיליון שקל (כ-47.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

היקף המזומנים ושווי מזומנים, נכון ל- 30.9.17, הסתכם בכ-105.8 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה, נכון לסוף רבעון שלישי של שנת 2017, עלה לכ-275.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-260.4 מיליון שקל בסוף שנת 2016. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח הנקי של בעלי מניות הרוב בתקופת הדוח בסך של כ-46.5 מיליון שקל. גידול זה קוזז בחלקו ע"י דיבידנד שחולק במהלך התקופה בסך של כ-33.1 מיליון שקל.

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-10.2 מיליון שקל.

דילוג לתוכן