אמנת מפרסמת את הדו"חות הכספיים לחציון הראשון של שנת 2017

הרווח התפעולי גדל בכ-32.6% והסתכם ב-6.1 מליון ש"ח
הרווח לחציון המיוחס לבעלים של חברת האם עלה בכ-18.8% לכ-5.7 מיליון ₪
החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד נוסף בסך של 10 מיליון ש"ח, כך שמראשית שנת 2017 יעמוד היקף הדיבידנד על סך 16 מיליון ש"ח
צבר ההזמנות עומד על סך של כ- 560 מיליון ש"ח
ההון העצמי עומד על כ-101.6 מליון ₪, 62% מהמאזן

נתוני הדו"ח הכספי מוצגים בהתאם לתקן IFRS11
אברהם אסף – יו"ר קבוצת אמנת:

"הגישה האסטרטגית של הקבוצה, הפעילות המגוונת, מדיניות עסקית זהירה וקפדנית, ניסיון ניהולי רב ואיתנות פיננסית, אפשרו לנו להתמודד בהצלחה בסביבה תחרותית ולהציג גם הפעם שיפור ברווחי השותפים באמנת"

חברת אמנת ניהול ומערכות פרסמה היום את תוצאותיה לחציון הראשון של שנת 2017, בהם היא מציגה שיפור ברווח ושומרת על איתנות פיננסית ועל צבר הזמנות גבוה. החברה חילקה ב-2017 עד כה דיבידנד בסך של 6.0 מיליון ₪ והכריזה על דיבידנד נוסף של 10 מיליון ₪.

הדו"ח המוגש נעשה תוך יישום תקן IFRS11, לפיו חברות שבהן השליטה של אמנת היא שליטה משותפת עם אחרים מוצגות לפי שיטת השווי המאזני.
על רקע זה תשומת הלב מופנית לרווח לתקופה המיוחס לבעלים של חברת האם, המרכז והמבטא את התוצאות של כל החברות באמנת.

הכנסות אמנת בחציון הראשון לשנת 2017 הסתכמו בכ- 159.9 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ- 182.7 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות החברה במחצית הראשונה של 2017 נובעת מעיתוי מכירת ציוד והפעלת קבלני משנה לעבודות עפר בפרויקט בשנת 2016.

הרווח הגולמי של אמנת בחציון הראשון לשנת 2017 הסתכם בכ-13.2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח גולמי של כ-11.7 מיליון שקל בחציון הראשון לשנת 2016 (עליה של כ- 12.8%)

הרווח מפעולות רגילות של אמנת בחציון הראשון לשנת 2017 הסתכם בכ-6.1 מיליון ש"ח לעומת רווח מפעולות רגילות ע"ס כ – 4.6 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. הרווח הנ"ל אינו כולל את רווחי החברות שבהן השליטה משותפת, עליה של כ- 32.6%.
בחציון הראשון לשנת 2017, שעור הוצאות המכירה והוצאות הנהלה וכלליות, היוו כ-4.4% מסך ההכנסות.

הרווח לתקופה המיוחס לבעלים של חברת האם בחציון הראשון לשנת 2017 הסתכם בכ-5.7 מיליון ש"ח, עליה של כ- 18.8% בהשוואה לחציון המקביל אשתקד, בו עמד הרווח על כ- 4.8 מיליון ש"ח. שעור הרווח עלה מכ-2.63% (בחציון ראשון של שנת 2016) לכ- 3.56% (בחציון ראשון של שנת 2017).

צבר ההזמנות של החברה עומד על 15 חודשי פעילות. צבר ההזמנות מעניק לאמנת תשתית איתנה לפעילות ולצמיחה ונובע הן מכניסת עבודות באופן שוטף והן מפרויקטים רב שנתיים שנתקבלו בחברה.

על פי החלטת דירקטוריון החברה על המשך מדיניות חלוקת דיבידנד חצי שנתית לשנים 2017
ו- 2018 בהיקף שלא יפחת מ- 75% מהרווח של החברה המיוחס לבעלים של זכויות הוניות בחברת האם חולק בחודש מאי השנה סכום של 6.0 מיליון ₪ כדיבידנד וסכום נוסף של 10 מיליון ₪ יחולק כדיבידנד בחודש ספטמבר 2017.
ההון העצמי של אמנת מסתכם נכון ל- 30.6.17 בכ- 101.6 מיליון שקל (כ- 62% מסך המאזן).
• החברה מקיימת מגעים ליצירת שותפויות אסטרטגיות בחברה ובחברות בקבוצה, לתמיכה בתהליכים של האצת הצמיחה ולגוון נוסף בפעילות.
• החברה משתמשת בעיקר במימון עצמי.
• בנובמבר 2016 אישרה מידרוג דירוג A2 למסגרת גיוס אג"ח בסך של עד 30 מיליון שקל.
• לחברה צבר הזמנות בהיקף פעילות של כ- 15 חודשים.

אודות הקבוצה
אמנת ניהול ומערכות בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. החברה היא בית מערכות רב מקצועי, העוסק בשני תחומים:

 ייעוץ, ניהול פרויקטים ולוגיסטיקה – בתחום זה ניתנים שירותי ניהול, יעוץ וביצוע פרויקטים בהנדסה, תעשיה וניהול, שירותי תיאום וניהול פרויקטים הנדסיים בבניה, הפעלת מנהלות פרויקטים לנושאים ייעודיים, שירותי מיקור חוץ (Outsourcing) למערכות לוגיסטיות ומנהליות.
 מחשוב ותוכנה – בתחום זה ניתנים שירותי בדיקה ובקרת איכות תוכנה, פיתוח תוכנה, יישום מערכות מידע, יעוץ בתחומי מחשוב, יישום הדרכה והטמעת מערכות מידע בארגונים, אפיון והקמת מערכות מידע לוגיסטיות.

W:Amanetכלליאמנת – דוחות שנתיים לחציון ראשון 2017.doc

דילוג לתוכן