אורד מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2016

• צמיחה של 55% בהכנסות ל-269 מיליון שקל;
• גידול משמעותי של 30% ברווח התפעולי בשנת 2016 אשר הסתכם בכ-31.2 מיליון שקל
• הרווח הנקי השנתי הוכפל והסתכם בכ-17 מיליון שקל
• תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת של כ-38 מיליון שקל
• המשך העמקת הפעילות בחו"ל: ברבעון האחרון זכתה החברה בפרוייקט באפריקה בהיקף של כ-16 מיליון שקל

ההכנסות בשנת 2016 הסתכמו בכ-268.5 מיליון שקל, צמיחה של 55% בהשוואה להכנסות בתקופה המקבילה אשתקד, שעמדו על 173.7 מיליון שקל.

גידול של כ-34% ברווח הגולמי בשנת 2016 אשר הסתכם בכ-65.8 מיליון שקל לעומת כ-49 מיליון שקל בשנת 2015.

הרווח התפעולי בשנת 2016עמד על 31.2 מיליון שקל, עלייה של 30% לעומת רווח תפעולי של כ-23.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נובע מהגידול בהיקפי הפעילות הן בישראל והן בחו"ל.

הרווח הנקי השנתיהוכפל לעומת שנת 2015 והסתכם בכ-17.1 מיליון שקל, שיעור של כ-6.3% מהמכירות לעומת רווח נקי של כ-8.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

יתרות מזומנים ושווי מזומנים ליום 31.12.2016הסתכמו לסך של כ-29 מיליון שקל. הגידול ביתרות המזומנים של החברה נבע מגיוס הון שנעשה בחודשים אפריל ודצמבר במסגרתו גייסה החברה 34 מיליון שקל, אשר חלקו שימש לרכישת המיעוט בחברת הבת.

ההון העצמי של החברה ליום 31בדצמבר 2016 עומד על כ-22.5 מיליון שקל, לעומת גרעון של כ-8.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהון העצמי נבע מגיוס הון בהיקף של 34 מיליון שקל.

חלוקת דיבידנד לאחר תאריך המאזן הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-2 מיליון שקל.

תזרים המזומנים השנתי מפעילות שוטפת הסתכם לכ-37.8 מיליון שקל, לעומת כ-24.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. עיקר השיפור בתזרים נובע מהרווח הנקי השנתי של החברה.

החברה ממשיכה בהעמקת הפעילות בחו"ל, הן באפריקה והן באירופה
בחודש נובמבר האחרון זכתה החברה בפרוייקט באפריקה לביצוע עבודות ביטחון והגנת מתקנים עבור לקוח, הפועל בתחום התעשייה הפטרוכימית במזרח אפריקה בהיקף של כ-16 מיליון שקל. זאת במהשך לזכייתה במהלך השנה בפרויקטים באירופה בהיקף כולל של כ-16 מיליון שקל.

התפתחויות אחרונות

רכישת כ-35.4% ממניות החברה אשר הוחזקו על ידי קרן אוריגו ופרעון יתרת ההלוואה שהועמדה לה על ידי אוריגו
באוקטובר האחרון נחתם והושלם הסכם בין החברה לבין קרנות המינוף אוריגו, על פיו רכשה החברה 35.4% מהון המניות המונפק של חברת הבת בתמורה לכ-53 מיליון שקל. לאחר רכישת המניות הנרכשות, החברה מחזיקה ב-100% מחברת הבת. בנוסף פרעה החברה את מלוא יתרת ההלוואה שהועמדה לה על ידי אוריגו בהיקף כולל של כ-15 מיליון שקל.

הקצאה פרטית של מניות לבעלות עניין החברה ובעלת שליטה, בהיקף כולל של כ-15 מיליון שקל
ביום 14 בנובמבר אישר הדירקטוריון הקצאה פרטית לפניקס ולקרן טוליפ שהינן בעלות עניין בחברה, לפיה תקצה החברה סך של כ-3.7 מיליון מניות בתמורה למניה בסך של 2.15 שקל ובתמורה כוללת במזומן של 8 מיליון שקל. כמו כן אושרה הקצאה פרטית לאלפא ערך הנמנית על בעלי השליטה בחברה של כ-3.2 מיליון מניות בתמורה למניה בסך של 2.15 שקל, ובתמורה כוללת במזומן בסך של 7 מיליון שקל.

כחלק מתהליכי התייעלות החברה, מוזגה אורד מערכות בקרה, חברה פרטית בבעלות מלאה לתוך החברה
ביום 30 בינואר 2017 אושר על ידי רשם החברות מיזוגהשל אורד מערכות בקרה, חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה.

דילוג לתוכן