אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2019

דגשים לתוצאות הרבעון הראשון של שנת 2019:

  • ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב- 46.6 מיליון דולר, גידול של 9.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
  • ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-14.1 מיליון דולר, גידול של 3.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
  • ההזמנות הרבעוניות מעסקי UC-SIP צמחו בכ-%15 לעומת הרבעון המקביל אשתקד
  • שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-62.8%; שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-63.0%
  • שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-9.7%; שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-11.9%
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב- 8.3 מיליון דולר
  • הרווח הנקי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב- 3.0 מיליון דולר או 10 סנט למניה בדילול מלא
  • הרווח הנקי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב- 5.5 מיליון דולר או 18 סנט למניה בדילול מלא
  • במהלך הרבעון הראשון של 2019 רכשה אודיוקודס 86,613 ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 951 אלף דולר
  • החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד חצי-שנתית במזומן בסכום של 11 סנט למניה. הדיבידנד שולם ב-19 בפברואר 2019 בסכום כולל של 3.2 מיליון דולר.

 

לוד, ישראל – 30 באפריל, 2019 – אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות תקשורת קולית המאפשרים לעסקים ולספקי שירותים לעבור לרשתות IP מלאות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון אשר הסתיים ביום 31 במרץ 2019.

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו ב-46.6 מיליון דולר, לעומת 45.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2018 ו-42.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2018.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 ב-3.0 מיליון דולר, או 10 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 2.4 מיליון דולר, או 8 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של שנת 2018.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון ב- 5.5 מיליון דולר, או 18 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 3.9 מיליון דולר, או 13 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של שנת 2018.

 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; הוצאות או הכנסות בגין שיערוך התחייבות ה-Earn-Out בהקשר לרכישה של Active Communications Europe; הוצאות או הכנסות מימון בגין הפרשי שער בהקשר לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולר; הוצאות או הכנסות מס שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות דוח רווח והפסד המצורפות להודעה לעיתונות זו.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל- 8.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019. נכון ליום 31 במרץ 2019, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, ובטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר בהיקף של 68.4 מיליון דולר, לעומת 65.4 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2018. העלייה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים ובטוחות סחירות בשנת 2019 נבעה מפעילויות תפעוליות והתקזזה, בחלקה, מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה ומתשלום דיבידנד.

 

"אנחנו שמחים לדווח על תוצאות כספיות איתנות לרבעון הראשון של 2019", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס. "הצמיחה הבסיסית החזקה בשווקי התקשורת האחודה וה- UCaaS והמשך מגמת המעבר לרשתות all IP  משפיעים באופן חיובי על התוצאות הכספיות שלנו. המשכנו ביישום האסטרטגיה בהתאם לתוכנית ההכנסות שלנו ל-2019, עם גידול של כ-10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, זאת במקביל לגידול ברווחים ויצירת תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת."

"פריסות חדשות של רשתות תקשורת קולית בקרב לקוחות גדולים ופרויקטים לשדרוג רשתות של ספקי שירותי תקשורת ממשיכים לייצר צמיחה בשורת ההכנסות שלנו. ההשקעות שלנו באימוץ פתרון ה-One Voice  בענן, ובעיקר הפתרון המשותף עם Microsoft Teams, החלו להניב פירות ברבעון הראשון של 2019, ואנו עדים להתחלות מעודדות של פרויקטים חדשים בתחום זה. שיתופי פעולה חזקים ומספר גדל והולך של לקוחות Tier-1 מבטאים את עוצמת עסקי ה- UC-SIP ופעילות הקישוריות שלנו. במקביל, אנו ממשיכים להשקיע בפעילות ה- Voice.AIהצומחת שלנו ואנו מזהים תוצאות ראשוניות מעודדות. אנו ממשיכים להשקיע באופן שקול במוצרי העתיד שלנו ולהמשיך ולהתמקד במקסום התשואה על השקעות אלו לטובת בעלי המניות שלנו", סיכם מר אדלרסברג.

דילוג לתוכן