אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2017

דגשים לתוצאות הרבעון השני לשנת 2017:
• ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-38.7 מיליון דולר, גידול של 8.0% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
• ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-11.8 מיליון דולר, גידול של 13.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
• ההכנסות הרבעוניות מ- UC-SIP צמחו ביותר מ-15% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
• שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-61.4%; שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב- 61.9%
• שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-4.8%; שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-6.9%
• החברה ייצרה תזרים מזומנים רבעוני חיובי מפעילות שוטפת של 2.4 מיליון דולר
• הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון ב-1.0 מיליון דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה ל721,000 דולר, או 2 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2016
• הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון ב-2.5 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה ל 2.4 מיליון דולר, או 6 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2016
• במהלך הרבעון השני של 2017 רכשה אודיוקודס 438,000 ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 2.9 מיליון דולר

לוד, ישראל – 26 ביולי, 2017 – אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות תקשורת קולית המאפשרים לעסקים ולספקי שירותים לעבור לרשתות IP מלאות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני אשר הסתיים ביום 30 ביוני 2017.
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו ב-38.7 מיליון דולר, לעומת 37.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2017 ו-35.9 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2016.
הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של שנת 2017 ב-1.0 מיליון דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 721 אלפי דולר או 2 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2016.
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון השני ב-2.5 מיליון דולר, או 8 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 2.4 מיליון דולר או 6 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2016.
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: הוצאות הקשורות למתן אופציות; הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; הוצאות המתייחסות לתשלומים דחויים בגין הרכישה של Active Communications Europe; והוצאות או הכנסות מס שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות דוח רווח והפסד המצורפות להודעה לעיתונות זו.
החברה ייצרה ברבעון השני תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 2.4 מיליון דולר. נכון ליום 30 ביוני 2017, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים, ובטוחות סחירות בהיקף של 61.2 מיליון דולר, לעומת 78.1 מיליון דולר ב-30 ביוני 2016. הירידה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים ובטוחות סחירות נבעה מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה.
"אנו שמחים לדווח על תוצאות פיננסיות איתנות לרבעון השני של 2017, על המשך מגמת הגידול היציב שלנו, ועל המשך ביצוע התוכנית האסטרטגית לצמיחה בפעילות ה-UC-SIP", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס. "ההכנסות מפעילות ה-UC-SIP גדלו ביותר מ-15% במחצית הראשונה של 2017 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2016. כוחה של הפעילות העסקית שלנו בתחום זה מונעת בעיקר משיתוף פעולה עם שותפים מובילים לפיתוח יישומים ולהטמעת מערכות ברחבי העולם ובאמצעות זכייה בחוזים לפריסת פלטפורמת הקול שלנו בקרב ארגונים מובילים ברחבי העולם."
"כצפוי, המגמה הגלובלית של מעבר שירותי קול לשירותים מבוססי IP בלבד שמרה על מומנטום והוסיפה לתרום לשיפור בהכנסות ממוצרי שערי גישה (Gateway) במהלך הרבעון. אנו ממשיכים להתמקד בחיזוק שיתופי הפעולה האסטרטגיים שלנו עם שחקנים מובילים בשוק ה- Microsoft Skype for businessובשווקי ה-UCaaS, מוקדי השירות והשירותים העסקיים. בהתאם לאמון שלנו בפעילותנו העסקית, קיבלנו אישור לרכוש מניות נוספות בהיקף של עד 15 מיליון דולר בהמשך לתכנית הרכישה העצמית של מניות החברה," סיכם מר אדלרסברג.
תכנית רכישה עצמית של מניות
במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 30 ביוני 2017, רכשה אודיוקודס 438,000 מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של כ-2.9 מיליון דולר. נכון ליום 30 ביוני 2017 ומאז תחילת תכנית הרכישה העצמית באוגוסט 2014, רכשה אודיוקודס סך של 13.6 מיליון מניות בסכום כולל של כ-64.4 מיליון דולר.
במאי 2017 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לרכישה עצמית של מניות החברה בסך 15 מיליון דולר. נכון ליום 30 ביוני 2017, נותרה לחברה האפשרות לרכישה של מניות בהיקף של 12.1 מיליון דולר במסגרת האישור שניתן מבית המשפט. האישור שניתן מבית המשפט לרכישת מניות עצמית יפוג ב-15 בנובמבר 2017.

דילוג לתוכן