Browsing: לאן נעלם tsadmin.msc

חדשות IT
0 לאן נעלם tsadmin.msc

למנהלי רשת ותיקים שתי הפקודות הבאות מוכרות היטב: tsadmin.msc tsconfig.msc שתי פקודת המאפשרות לנהל Sessions  של משתמשים שונים בחיבורים…