אלקטל-לוסנט משיקה נתב G.Fast ביתי במטרה להאיץ את פריסת האולטרה פס-רחב

0

הנתב יאפשר מהירויות של סיב אופטי ביותר בתים ועסקים

אלקטל-לוסנט (NYSE:ALU  להאיץ למפעילים המאפשר ועסקי ביתי לשימוש חדש מכשיר השקת על הודיעה)

העברת למהירויות הגוברת לדרישה להיענות מנת על זאת פס-רחב. לאולטרה והגישה התשתיות פריסתאת

נתונים גבוהות יותר בבית ובמקום העבודה.

הנתב-G.Fast  ( חבר-הפעל מכשיר הינו אלקטל-לוסנט שלהחדשplug-and-play עצמית להתקנה)   ידיעל

בתקן לשימוש הודות זאת, מתקין. לשלוח הצורך את השירות מספק חוסך אשרהלקוח,G.Fast  קווי וניצול

טלפון קיימים כדי להגיע למהירויות תעבורת נתונים בקצב של סיב אופטי אל תוך הבית.

ה-טכנולוגיתG.Fast  תוך אל לשניה לגיגהביט המתקרבות גבוהות מהירויות להביא השירות לספק מאפשרת

ביתיות רשתות עם יותר מאתגרת להיות עשויה בבניין הללו המהירויות תחזוקת אולם,  הלקוח""חצר

מהירויותמסורתיות,Wi-Fi  שלקוחות הנתונים תעבורת מהירות את מגבילות אשר אמינות, של וסוגיות נמוכות

יכולים לנצל בכל רגע נתון. האתגר הופך למורכב יותר ככל שיותר מכשירי קצה מחוברים לרשת הביתית.

ה- רשתנתב G.Fast  אותו לחבר רק צריכים צרכנים הזה. האתגר את פותר אלקטל-לוסנט של החדשהביתי

מ- גבוהות ממהירויות ליהנות יכולים הםומיד750  תשתית גבי על מגה/שניהG.Fast  פי כמעט – בביתם

תדר במקביל מספק הביתי הנתב המחוברים, הקצה מכשירי לכל ביתי רשת כיסוי באספקת לסייע מנתעלWi-

Fi  גודל בסדרי תעבורה ומהירויות האות עוצמת את לשפר מנת על כפול1  את להריץ הצורך נחסך בכך גיגה.

שלושים ממהירות תעבורת הנתונים הממוצעת שנעה סביב ה-27 מגה/שניה.

סיב אופטי בתוך בית הלקוח.

ישראל אלקטל-לוסנט טכנולוגיות, סמנכל אנג'י,שלומי :  את להביא למפעילים לסייע מחויבתאלקטל-לוסנט

של קצה טכנולוגית שילוב בתצורה. תלות לא פרטיים לבתים פס-רחב האולטרהשירותיWi-Fi  ו-G.Fast

הצורך ללא הקיימים הטלפון חוטי גבי על הבית תוך אל אופטי סיב דמי מהירויות לספק למפעיליםיאפשר

( הלקוח לבית הציוד חדשים. תקשורת כבלי את להעביר מנת על חוריםלקדוחCPE  עבור יהווה מציעים, שאנו)

היום שלהם המקושר הבית של התעבורה פוטנציאל את למקסם לצרכנים לסייע פשוט אמצעימפעילים

ובעתיד".


שתף

אודות מחבר

Menachem Marom

שינוי גודל גופנים
ניגודיות